JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

درخت غول استراتوسفر

درخت غول استراتوسفر

 این درخت نیز از گونه سکویا و بسیار قابل توجه است، زیرا یکی از بلندترین درختان در جهان است و با توجه به پهلوانان اسطورهای قدیمی حایپرون(Hyperion) نامیده شده است. درخت غول استراتوسفر در سال ۲۰۰۶ توسط دو پژوهشگر به نام های کریس اتیکنز (Chris Atkins) و مایکل تایلور(Michael Taylor) شناسایی شد. ارتفاع این درخت ۱۱۵ متر می باشد، که رکود استراتوسفر غول پیکر پارک دولتی (حایپرون) با 8/112 متر ارتفاع را شکسته است. دانشمندان در مورد محل دقیق (حایپرون) صحبتی نکرده اند، زیرا آنها نمی خواهند که سیستم ریشه درخت در اثر هجوم بازدید کنندگان لگدمال شده و از بین برود.