JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

گیاه همیشه زنده

گیاه همیشه زنده (گونه ای از سرخس)

برای از بین بردن این گونه از سرخس، نباید منتظر بود، تا در اثر آب ندادن خشک شود. این گیاه عجیب بعد از این که آب کافی به آن نرسد، به شکل یک توپ جمع می شود و برای سال ها به همین شکل باقی می ماند و به محض اینکه آب درون شاخه هایش برود، دوباره باز می شود و بعد از مدتی سبز و همانند روز اول می گردد. جایگاه این گیاه مناطق گرمسیری می باشند.