JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

درخت اقاقیای تنها

درخت اقاقیای تنها

یک درخت اقاقیای در صحرای ساحارا در نیجریه به طور تنها (یک تک درخت رشد کرده است و تا فاصله ۴۰۰ کیلومتری آن هیچ درختی وجود ندارد. این درخت تنها باقیمانده ای از درختان اقاقیای منطقه، قبل از خشک شده صحرا می باشد. دانشمندان گودالی کنار درخت حفر کردند و پی بردند ریشه درخت برای رسیدن به سفره آب زیر زمینی تا عمق ۳۶ متری فرو رفته است.