JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

ولمیا

ولمیا(Wollemia)

ولمیا نوعی کاج است، که در جنوب استرالیا می روید. در سال ۱۹۹۴ منطقه رویش  این درخت در استرالیا، توسط یک مأمور محیط زیست به نام David Noble کشف شد .در این منطقه درختان غول پیکری با قطر ۳۵ متر وجود داشتند. همچنین در این منطقه فسیل هایی که مربوط به دوران کرتاسه بوده کشف شده است، که قدمتی حدود ۶۵ تا ۲۰۰ میلیون سال دارند. در این منطقه حدود ۲۳ درخت عظیم با عمری نزدیک به ۴۰۰ سال دیده می شود. به طور کلی، تنه این درختان با پوست اسفنجی شکلی با رنگ شکلاتی، پوشانیده شده است.