JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال نخل پنجه ای ،نخل زینتی پاکوتاه

نام عمومی

California Washington Palm

نام علمی

Washingtonia filifera

نام فارسی

نخل پنجه ای ،نخل زینتی پاکوتاه

نام تیره

Arecaceae

تنه نخل پنجه ای بلند ، ضخیم و پوشیده از الیاف است که به تاجی از برگ های بزرگ بادبزنی شکل منتهی می شود که در ابتدا فرم ایستاده داشته و به تدریج به حالتی آویخته در می آیند و نهایتاًاز بین می روند و مانند یک امن کاهی قهوه ای در اطراف تنه را فرا می گیرند. الیاف دور درخت را باید نگاه داشت در غیر این صورت درخت بی تناسب ، عریان و مصنوعی به نظر خواهد آمد. این نوع نخل با ارتفاعی بین 5/2 تا 6  متر ، به دلیل اندازه بزرگ و تنه سنگین و پربار ،باید تنها در باغ های بزرگ یا در حاشیه خیابان های عریض کاشته شود . مقاوت : تاحدودی سرما را تحمل می کند اما به یخبندان طولانی حساس است. صدها گل معطر ،ریز ،شیری رنگ و خمره ای به صورت خوشه های متراکم تمام طولشاخه های 5/3 متری را که در واقع ساقه گل ها می باشند ، را می پوشانند. میوه های آن سیاه رنگ به صورت خوشه های بزرگ از ساقه ها آویخته اند، خوراکی بود و گوشت شیرینی دارد . خاک و نیازی نوری : بهترین رشد را در خاک لومی شنی سبک و مرطوب که به آن مقادیر زیادی هوموس افزوده شده و دارای زهکش مناسب است خواهد داشت ، رطوبت زیاد و آفتاب مستقیم ز سایر نیازهای آن است . در مناطق ساحلی در معرض پوسیدگی تاج است .