JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گارم زنگی ،بادام گرمسیری

نام عمومی

Tropical Almound

نام علمی

Terminalia catappa

نام فارسی

گارم زنگی ،بادام گرمسیری

نام تیره

Euphorbiaceae

گارم زنگی درختی بزرگ و گرمسیری است که تا 35 متر ارتفاع می گیرد . این درخت دارای تاجی افراشته و متقارن با شاخه ها یی افقی می باشد . بومی *  منطقه ای وسیع از اقیانوس هند تا اقیانوس آرام می باشد . گارم زنگی دارای میوه شفت ، سبک و کرکی است که خشک میوه درون آن در زمان رسیدن کامل ، قابل خوردن بوده و مزه ای شبیه به بادام دارد. در زمان تاج آن مسطح تر شده و شکلی گسترده به خود می گیرد . برگ های آن بزرگ ، چرمی ، پهن  و به رنگ سبز تیره و براق می باشد . در محیط طبیعی در فصول خشک خزان پذیر بوده و قبل از افتادن برگ ها به رنگ صورتی متمایل به قرمز یا زرد – قهوه ای در می آیند. گل ها فقد ارزش زینتی و به رنگ سفید تا متمایل به سبز هستند . این درخت به طور گسترده در مناطق گرمسیری بعنوان درخت زینتی کشت می شود و سایه دهی خوبی دارد. چوب آن قرمز رنگ ، سخت ، و مقاوم به آب بوده بطوریکه برای ساخت قایق مورد استفاده قرار می گیرد . گیاه دارای خاصیت درمانی است. مقاومت : درخت به بادهای سنگین ، افشانه نمک و نسبتاً به شوری مقاوم است . خاک و نیازی نوری : بهترین رشد را در آفتاب کامل و با خاکی آزاد ، با زهکش مناسب و شنی دارد اما به انواعی از خاک های سبک تحمل دارد . ریشه های افشان آن نقش مهمی در تسبیت خاک های ساحلی دارد. جهت کشت در فضای سبز ساحلی مناسب است . تحت شرایط محیطی بهینه نسبتاً سریع الرشد است و احتمالاً به خشکی مقاومت دارد.