JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال درمان عقرب ،بابل

نام عمومی

Mexican palo verde,

Jerusalem Thorn

نام علمی

Parkinsonia aculeata

نام فارسی

درمان عقرب ،بابل

نام تیره

Caesalpinaceae

درمان عقرب درختچه یا درختی پر مانند ، تند رشد ، همیشه سبز و خاردار می باشد که ارتفاع نهایی 8 متر می رسد . این گونه دارای یک یا چند تنه سبز است و شاخه های آویزان آن حامل برگ هایی فراوان ، طویل و زیبا  می باشند.درمان عقرب بعنوان یک درختچه کوتاه ، گل دار و بسیار زیبا در وسط محوطه های چمنکاری شده با پس زمینه سبز رنگ چمن، زیبایی خاصی دارد . این درختچه زیبا به دلیل کوچکی حجم تاج . گل های بسیار زیبایش ، جهت کاشت در حاشی پیاده رو ، پارک های شهری ، پارک های کودک و نیز کاشت در وسط بلوارهای شهری بسیار مناسب می باشد وتا دمای کمینه 15 درجه سانتیگراد را تحمل می کند. خاک و نیازی نوری : جهت رشد مناسب به خاک حاصلخیزی با زهکشی بسیار خوب هوای خشک و آفتاب کامل نیاز دارد. مقاومت : به شوری ، گرما و خشکی مقاوم است. بابل به هرس متحمل است اما سبب آسیب دیدن ظاهر طبیعی و زیبای آن می شود.در بعضی مناطق حالت مهاجم می یابد . در صورتی که در معرض خشکی زیاد باشد برگ ریزی خواهد داشت که سبب می شود تنه آن به جای برگ عمل فتوسنتز را انجام دهد.