JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال موز زینتی

نام عمومی

Red Banana

نام علمی

Musa ensete

نام فارسی

موز زینتی

نام تیره

Myrtaceae

 

تنه موز زینتی با ارتفاع نهایی 12 متر منتهی به تاجی از برگ های بزرگ به رنگ سبز روشن می شود که به نحو زیبایی انحنا یافته اند و پایه و راس آن ها نوک تیز است . بومی * مناطق گرمسیر آفریقا و آسیا است . این گیاه نیاز به توجه دائمی (تغذیه و آبیاری ) دارد . در پاسیوها و گلدان به عنوان تک نما و برای ایجاد منظر حاره ای نیز به کار می رود. گل های خوشه ای راست متشکل از 20 گل یا بیشتر می باشد که توسط برگواره های قهو ه ای / قرمز پوشیده شده است . درخت پس از گلدهی از بین می رود اما اگر خوب مراقبت شود و بسته به شرایط رشد دو تا سه سال طول می کشد تا به گل رود. میوه آن خوراکی به صورت خوشه ای و دارای تعداد کمی دانه های سیاهرنگ می باشد . خاک و نیاز نوری : به خاکی لومی ، غنی  سبک و مرطوب احتیاج داشت. باید آن را در آفتاب مستقیم و با حفاظ در برابر باد کاشت. رطوبت زیاد نیاز داشته و سرپاشی آب برای آن سودمند است . سرعت رشد آن زیاد است و ریشه آن سطحی است.