JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کازاوارینا، دم اسبی درختی

نام عمومی

 

نام فارسی

Beach sheoak

نام علمی

 

نام تیره

Casuarina equisetifolia

کازاوارینا، دم اسبی درختی

 

Casuarinaceae

 

کازاوانیا درختی با فرم باز ، باریک و افراشته با تعداد بی شمار شاخه های باریک و ظریف می باشد این درخت زیبا و فوق العاده زینتی گاهی با سورنی برگان اشیا گرفته می شود برگ ها به صورت فلس هی طویل روی شاخه ها قرار گرفته اند که شباهت زبادی به گرما و خشکی وو کمی سرما است و تححمل یخبندان طوبلانی مدت را نارند. گل ها این گونه استرالیلایی فاقد ارزش زینتی بوده و میوه ان شبیه به مخروط کاج در بهار ظاهر می شود و در تمام زمستان  بر روی درخت می ماند. شاخ ه از میان گره های بند بند سبز کم رنگ یا خاکستری تشکیل شده اند . خاک کازوارنیا بهترین رشد را در خاک های سبک شنی دارد . در خاک های رسی و مرطوب نیز دیده می شود به خاک اسیدی و قلیایی و شور است مقاومت : مقاوم به باد شدید ، شرایط بیابانی و ساحلی می باشد . می توان از آن به عوان پرچین ، باد شکن ، پوشش سریع و کنترل فرسایش خاک استفاده می شود .