JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گل کاغذی

نام عمومی

 

نام فارسی

Great Bougainvillea

نام علمی

 

نام تیره

Bougainvillea spectabilis

گل کاغذی

Nyctaginaceae

 

گل کاغذی گونه ای همیشه سبز، چوبی و رونده است که محبوبیت زیادی دارد.  بعضی از ارقام آن دارای شکوفه های رنگارنگ و بعضی نیز معطر می باشند. کل های آنها به مقدار زیاد در تابستان ظاهر می شوند و همانند ذغال اخته و بنت قبول داداش برگواره ها از سفیدشیری،  زرد، صورتی، بنفش. قرمز سیر تا نارنجی می باشند. این گیاه واکنش بسیار خوبی در مقابل هرس دادبه عنوان پرچین مورد استفاده قرار می گیرد.  اسم جنس این گیاه به افتخار یک دریانورد فرانسوی بود نام گذاری شده است. این گیاه در طبیعت به صورت درختچه بالا رونده می روید. گل کاغذی با رنگ های متنوع خود در سبد های آویزان و در کنار داربست ها کاشته می شود. مقاومت: به کرنا مقاوم است و پش از استقرار نیز مقاوم به خشکی است.  گل کاغذی بومی آمریکا ی جنوبی،  برزیل و نواحی گرم سیری است.  این گیاه شامل گونه های زیادی می باشد که تنها 3 گونه (B.peruviaana B. glarla B. sperctalaksa) در باغبانی عمهم هستند.  بیشتر هیبرید ها و یا ارقام مشهور از گونه های (B. glarla) یا (B.peruviaana) مشتق شده اند که گونه (sperctalaksa) بیشترم سیری هستند و گل ها عمدتا روی قسمت های مسن تر ظاهر می شوند. در حالیکه گل های گونه(sperctalaksa)  به آسانی بر روی شاخه های جدید تر ظاهر شوند.