JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال موسادنا شفقی

نام عمومی

Mussaenda Dona Aurora

نام علمی

Mussaenda philippica var. aurorae

نام فارسی

موسادنا شفقی

نام تیره

Rubiaceae

بومی * مناطقی کوهستانی فیلیپین می باشد این واریته کمیاب دارای هرچنج کاسبرگ یا پارپهنک های کاسه گل خود است که بطور کامل گسترش یافته است، و یک توده ای دیدنی از گل آذین سفید را تشکیل می است.Mphilippica دهد.ارتفاع و نیاز های پرورش آن شبیه به گونه

ارقام فیلیپین: کمی پس از پایان جنگ جهانی دوم، اصلاح گران گیاهی در دانشگاه فیلیپینی لوس بانو کارهای بسیار موفقی را با واریته هایی شامل:

  1. philippica var. aurorae M . philippica forma philippicaو

آفریقایی انجام دادند. یکسری از دورگه هایی با ارزش زینتی(موارد کاربردM . erythrophylla

در فضای سبز)ایجاد شدند که دارای طیف رنگ از سفید تا قرمز تیره بودند. بطور کلی، این واریته ها به افتخار نام همسران روسای جمهور فیلیپین نام گذاری می شد، با این وجود یکی از آنها به افتخار ملکه تایلند نام گذاری شده است . آنها یک پیشزمینه خوبی برای درختان متناسب شده هستند که تا ارتفاع 3 تا 5/4 متر رشد می کنند. خاک و نیاز نوری: خاک غنی، با زهکش مناسب و آفتاب کامل و آبیاری فراوان نیاز دارد. در طی ماه های زمستان بدون برگ هستند و برگ زایی آنها به همراه گلدهی در اواخر بهار است که در طول فصل گرم باقی می مانند .