JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال نونی

نام عمومی

Noni , Indian Mulberry

نام علمی

Morinda citrifolia

نام فارسی

نونی

نام تیره

Rubiaceae

 

نونی درختچه ای بسیار سخت و بزرگ است که به آسانی با هرس به درختی کوچک تبدیل می گردد.از* جنوب شرقی آسیا منشأ گرفته است و روینده ای متوسط الرشد است که به ارتفاع5/4 متر ارتفاع می رسد. مقاومت: به باد، گرما، خشکی و شوری بسیار زیاد مقاوم است. خاک: در هرخاکی با زهکش مناسب می روید. درختی سایه دار و ظزیف می سازد، برگ ها ی بزرگ آن تاجی متراکم را تشکیل می دهند. ممکن است بعنوان پر چین یا باد شکن نیز به کار روند. میوه بالغ آن عطری کامل از خود متصاعد می کند.حتی اگر میوه های نابالغ را چید و آن را در حفاظت از باد قرار داد باید همسایه ها را نیز در نظر داشت.

حامل برگساره هایی ابلق است.M. citrifolia var. podownwindtteriیک واریته از فیجی،

مقاومت: متحمل به باد، گرما و شوری نیست. می تواند به یک درخت کوچک تبدیل گردد (باهرس)یک تک نمای برگی قوی نیز ایجاد می کند.