JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال برگ نو ژاپنی

نام عمومی

Jpanese Privet(P)

نام علمی

Ligustrum japonicum

نام فارسی

برگ نو ژاپنی

نام تیره

Oleaceae

این درختچه همیشه سبز * ژاپنی تا ارتفاع 5/4 متر رشد می کند و معمولا به شکل یک درختچه پر پشتدیده می شود. برگ نو ژاپنی به آسانی به درختی کوچک، خوشریخت و محکم تربیت می شود(خاک): که شرایط وسیعی از شزایط مختلف خاکی ، حتی شن، را تحمل می کند. مقاومت: به باد ها ی قوی و افشانه نمک مقاومت دارد . گل ها ی سفید در بهار ظاهر می شوند.

دارای رشد فشرده تر است. با برگ های سبز تیره، گرد و به L. japonicum Rotundifolium یک رقم

اندازه درختی کوچک مناسب است. این گونه ها در فضای سبز بعنوان پرچین، گیاه پرده و باد شکن استفاده می دارای مواد زهرابه ای هستند. بهتر است احتیاطا فرض براین باشد که این Ligustrumشوند. چندین گونه از

گونه نیز دارای مواد زهرابه ای است.