JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ایکسور

نام عمومی

Ixora

نام علمی

Ixora spp

نام فارسی

ایکسور

نام تیره

Rubiaceae

چندین سلکسیون از این جنس بشدت زینتی وجود دارد. بایک هرس هدفمند، میتوانند درختان رنگین و تا ارتفاع 65/3 متر رشد می کند.(Ixora casei Super King)ارزشمندی باشند. ایکسورا شاهی

شبیه(Ixora chinensis Nora Grant)بومی * جزایر کارولین در اقیانوسیه غربی می باشد. هدیه نورا

به ایکسورا شاهی بوده اماحامل دسته های بزرگ از گل های صورتی – مرجانی میباشد. این گونه متعلق به * منطقه گرمسیر چین به سمت جنوب شبه جزیره مالزی و تاارتفاع 65/3 متر و بیشتر رشد می کند.

متعلق به * سریلانکا جنوب هندوستان حامل دسته هایی از گل هایی با (Ixora coccinea)ایکسورا قرمز

طیف رنگی از سفید تا زرد، صورتی و قرمز است. همه این گونه ها تنه هایی تنومند تولید می کند که 65/3 متر یابیشتر در ارتفاع رشد می کند. خاک و نیاز نوری: همه آنها آفتاب کامل را ترجیح می دهند و در خاکی با زهکش مناسب وآبیاری و کود دهی منظم رشد خوبی خواهند داشت. مقاومت: به باد مقاوم هستند، به طور نسبی به نمک دار مقاوم است اما در شرایط خشکی رنج می برند. همه آنها پر چین و گیاپرده خوبی را تشکیل می دهند.