JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ختمی درختی، چِما، کتمی

نام عمومی

Roser of Sharon

نام علمی

Hibiscus syriacus

نام فارسی

ختمی درختی، چِما، کتمی

نام تیره

Malvaceae

ختمی درختی نسبتا رشد کمی دارد و به ارتفاع 5/4 متر می رسد، این درختچه*چینی حامل گل هایی متعدد در اغلب اوقات سال است. گل های تکی، نیمه دوتایی و دو تایی می باشد. که رنگ هایی از سفید تا بنفش کمرنگ، گلی، صورتی، و صورتی پررنگ است. بخی از دورگه ها ممکن است با نوار هایی صورتی مایل به قرمز نقش دار می شوند. بطور گسترده ای در چین، کره وژاپن کشت می شود و گل ملی کره می باشد. با این که رشد تنومندانه ای در ارتفاعات خنک تر داشته، این درختچه در باغ های کم ارتفاع نیز رضایت بخش بوده و با رنگ خود آنجا را مزین می کند، ممکن است به عنوان پر چین یا گیاه پرده استفاده شود و به آسانی به شکل یک درخت کوچک متناسب شده تبدیل می گردد. بهترین نتیجه را در آفتاب کامل و خاکی با زهکش مناسب با آبیاری منظم داشته، مقاومت: اگر چه دوره ها ی کوتاه مدت خشکی را تحمل  می کند. به باد مقاوم است. باید در جایی قرار داده شود که عطر شبانه آن به مشام برسد.