JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ختمی مرجانی

نام عمومی

Coral Hibiscus

نام علمی

Hibiscus schizopetalus

نام فارسی

ختمی مرجانی

نام تیره

Malvaceae

ختمی مرجانی گونه ای متعلق به*شرق آفریقا است در هاوایی به مدت زمان طولانی مورد کشتقرار می گیرد. این گونه تا ارتفاع 6 متر رشد می کند و والد نر برای یک سری از دورگه های فاخر می باشد. گونه دارای شکلی بسیار افتان و آویزان می باشد ولی به آسانی به یک درخت کوچک متناسب نمی شود، اگر چه دورگه های آن ممکن است ارتفاعی بیش از 6 متر یافته و به راحتی شکل بگیرند. به راحتی قابل تمایز هستند: به حاشیه های آویزان گلبرگ ها توجه شود. گل ها ممکن است آویز باشد و از طیف قرمز تیره تا قرمز تا زرد با دهانه قرمز ناصورتی و سفید رنگبندی داشته باشند. همه آ؛نها به سادگی نشا شده و هرس می گردند. رایج ترین دورگه آن  می باشد. همچنین چندین فرم با برگساره های ابلق نیز Pink Waterfallیا Pink Butterfly شامل

بابرگ هایی به رنگ سبز تیره و سفید، یک تک نمای خیره کننده در باغ است. همه ی Snowflakeوجود دارد.

هیبرید ها در باغ به عنوان تک نما، گیاه پرده و باد شکن استفاده می شود، و همه آنها به سرعت رشد می کنند.