JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کروتون

نام عمومی

نام فارسی

Croton

نام علمی

نام تیره

Codiaeum variegatum

کروتون

Euphorbiaceae

از نظر رنگ، اندازه، شکل و رشد نهایی به شدت متنوع است. کروتون دارای ارقام متعددی است که به ارتفاع 5/7 متر نیز می رسد، دارای رشد کند است. کروتون به سادگی نشا میشوند. خاک: بهترین نتیجه در زمانی که در خاک غنی با زهکش خوب و آبیاری و کود دهی منظم به دست می آید. مقاومت: با این وجود پس از استقرار در مقابل شرایط خشکی مقاومت نسبی دارد. نیاز نوری: گونه ای همیشه سبز است و در آفتاب کامل و سایه روشن رشد خوبی دارد. به سادگی به شکل یک درخت در می آید و یک تک نمای رنگی قوی در فضای سبز ایجاد می کند. می توان از آن به عنوان یک پرجین بلند یا گیاپرده استفاده کرد. کروتون از جزایر جزایر سلیمان منشا گرفته است.