JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال خروسی

نام عمومی

نام فارسی

Rooster Tree (P) +(S)

نام علمی

نام تیره

Calotropis procera

خروسی

Aesclepiadaceae

خروسی وابسته ای کوچک تر از استبرق است. از مناطق گرمسیر و خشک آفریقا و آسیا منشا گرفته است. تا ارتفاع 65/3 متر ارتفاع می گیرد که بع راحتی به درخت کوچکی هرس می شود. گل های آن بنفش و سفید است و توسط گل آرایان در تاج گل استفاده می شود. در هر نوع خاکی با زهکش مناسب کشت شده و به خشکی، گرما، باد و شوری مقاوم است. باید در مکانی آفتاب گیر کشت گردد. همانطور که در صفحه قبل ذکر شد به این دلیل که شیره شیری رنگ آن حاوی مواد زهرابه ای است در هنگام کار کردن با آن باید مراقب بود. عادت رشدی آن و کاربرد آن شبیه به گونه وابسته بزرگ تر آن، gigantean ،C، است.