JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال اوهه کوهستانی

نام عمومی

نام فارسی

Ohe Mauka

نام علمی

نام تیره

Tetraplasandra oahuensis

اوهه کوهستانی

Araliaceae

در تمام جزایر هاوایی یافت می شود و بومی این مناطق می باشد. به ارتفاع 9 متر می رسد و ارتفاعات سرد و مرطوب را بیشتر می پسندد. خاک و نیاز نوری: نیازمن خاکی با زهکشی مناسب، غنی و همراه با آبیاری منظم است. در آفتاب کامل رشد می کند اما سایه روشن را تحمل می کند. مقاومت: به باد مقاوم است اما بهترین عملکرد را زمانی داشته که در محافظت از بادعای سنگین قرار دارد. به خشکی یا افشانه نمک مقاوم نیست. برای برگساره جذاب آن مورد توجه است. یک تک نمای جذابی در باغ ایجاد می کند. یک درخت سایه دار و گیاپرده را نیز تشکیل می دهد.