JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال مثمر

خرید نهال کنار

نهالستان کنار جهاد کشاورزی

نهال کنار

خرید نهال کنار و نهال کنار بیش از 180 رقم کنار در دنیا گزارش شده است. این ارقام اغلب براساس نام اشخاص ،محل رویش ،شکل ظاهری یا صفات کیفی میوه (مثلاً بافت )نام گذاری شده اند . ارقام کنار دارای عادت و رفتار رشد متفاوت هستند . این رفتار از حالت رشد عمودی و افراشته تا رشد رونده و تاک مانند متغییر است . دامنه وسیعی از گوناگونی در اندام های رویشی درخت (طول ،عرض،شکل،نوک و قاعده برگ ها، طول دم برگ و صفات دیگر برگ)مشاهده می شود. از نظر صفات میوه نیز تنوع وسیعی در ارقام کنار وجود دارد (جدول شماره 39).هند بزرگترین  تولید کننده کنار  در دنیا است . بیش از 125 واریته کنار در کشور هند وجود دارد. این واریته ها از طریق پدیده انتخاب (سلکسیون )توسعه پیدا کرده اند . به نظر می رسد نام گذاری ارقام کنار براساس معیارهای علمی صورت نگرفته باشد. زیرا ارقام یکسانی در مناطق مختلف با نام های مختلف شناخته می شوند مثلاً رقم عمران که منشاء آن از منطقه آلوار است.با نام های کاتا و کوتو در ماهارشترا شناخته می شود.

 دامنه تغییرات صفات رویشی درخت کنار

صفات

دامنه تغییرات

شکل درخت

افراشته،نیمه افراشته،رونده

طول دم برگ

1/1 تا2/3 سانتیمتر

طول برگ

12-9/4 سانتیمتر

نسبت طول به عرض برگ

2/2-1

مساحت سطح برگ

60 -15 سانتیمتر مربع

رنگ برگ

سبز روشن تاسبز تیره

نوک برگ

گرد،مدور پهن،فنجانیمدور،منحنی تیز،نوک تیز

شکل برگ

دوکی ،تخم مرغی ،گرد،بیضی شکل

قاعده برگ

لب گرد،پهن،مدور،مورب،به تدریج باریک شونده،باریک،نوک تیز

عریض برگ

5/6- 5/3 سانتیمتر

جدول - دامنه تغییرات در صفات مختلف مورفولوژیک میوه کنار

صفات

دامنه تغییرات

شکل

گرد،بادامی،تخم مرغی ،تخم مرغی واژگون،دوکی گلابی شکل

انتهای گلگاه

مدور،مدور همراه با فرورفتگی ،کم کم باریک شونده،نوک دار مورب ،مورب تیز،مستقیم تیز،پهن

 

طول

8/5-82/1 سانتیمتر

قطر

7/4-1/1 سانتیمتر

اندازه

5/7-5/3×2/2-7/1

نحوه و شکل اتصال به شاخه

مدور ،مدور همراه با حفره کم عمق ،پهن ،اندکی برجسته،کمی شیاردار،کاملاًبرجسته ،گردن دار،باریک شونده

رنگ میوه در حال رشد

سبز روشن،سبز،سبز تیره،سبز همراه با دانه های قرمز ،قرمز مایل به قهوه ای ،نیمه قرمز،نیمه سبز

رنگ میوه رسیده

سبز ،سبز مایل به زرد،زرد روشن ،زرد ،زرد براق،زرد طلائی ،قهوه ای ،قهوه ای مایل به قرمز ،زرد لیموئی ،زرد مایل به سبز همراه با رنگ گلی مایل به قهو های

 

نهالستان کنار موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال

کنار نازک-نهال کنار نازک-نهال کنار رقم  نازک-درخت کنار نازک-درخت کنار رقم نازک-نهال یکساله 1ساله کنار نازک-نهال دوساله 2ساله  کنار نازک-نهال سه ساله 3ساله  کنار نازک-نهال سایز بزرگ کنار نازک-فروش نهال  کنار نازک-خرید نهال کنار نازک

نهال کنار نازک

انواع نهال کنار درخت این رقم نسبتا بلند با تاج گرد،انشعابات گسترده ودارای خار می باشد.

برگ ها بیضی شکل ،سطح رویی برگ ها سبز وصاف وسطح زیرین برگ ها دارای کرک های سفید رنگ،حاشیه برگ ها موج دار وشکل برگ ها گرد است.میوه ها بیضی یا تخم مرغی شکل ،19/2سانتیمتر طول و37/1 قطر انهاست.وزن متوسط ان ها 5/10گرم ،هسته بیضی شکل ،6/1سانتیمتر طول و99/0  سانتیمتر زخامت دارد.وزن متوسط  هسته 8/0گرم است.

 نهالستان کنار جهاد کشاورزی

کنار کایتلی-نهال کنار کایتلی-نهال کنار رقم  کایتلی-درخت کنار کایتلی-درخت کنار رقم کایتلی-نهال یکساله 1ساله کنار کایتلی-نهال دوساله 2ساله  کنار کایتلی-نهال سه ساله 3ساله  کنار کایتلی-نهال سایز بزرگ کنار کایتلی-فروش نهال  کنار کایتلی-خرید نهال کنار کایتلی

کنار رقم کایتلی

نهال کنار پیوندی درخت ان متوسط وبوته مانند است.برگ ها تخم مرغی  شکل و در حاشیه ها دارای دندانه های بسیار ریز هستند.

سطح زیرین ان ها صاف و به رنگ سبز تیره وسطح بالایی نسبتا کرک دار بارنگ قهوه ای است.میوه ها بیضی کشیده باانتهای پهن پستانک مانند بوده ،37/3سانتی متر طول ،9/1سانتی متر قطر و22/6گرم وزن دارند .هسته بیضی شکل وسطح ان شیار دار است. 7/2سانتی متر طول ،68/0سانتی متر قطر و47/0گرم وزن دارد .

فروش انواع نهال کنار

خرید انواع نهال کنار

کنار  عمران -نهال کنار  عمران -نهال کنار رقم   عمران -درخت کنار  عمران -درخت کنار رقم  عمران -نهال یکساله 1ساله کنار  عمران -نهال دوساله 2ساله  کنار  عمران -نهال سه ساله 3ساله  کنار  عمران -نهال سایز بزرگ کنار  عمران -فروش نهال  کنار  عمران -خرید نهال کنار  عمران 

کنار  رقم عمران

فروش نهال کنار اندازه ی درخت این رقم متوسط بوده ودارای انشعابات خمیده ای است که قالبا با سطح خاک تماس پیدا می می کنند. تعداد خار در ان بسیار کم است برگ ها بیضی کشیده وازقسمت قاعده به سمت نوک وبه وضوح مضرس هستند.سطح زیرین برگ ها صاف و سطح بالای ان ها به مقدار کمی کرکدار بدون نوک مشخص است .میوه بیضی شکل بوده،21/4سانتی متر طول ،22/3سانتی متر قطر و 83/26گرم وزن دارند.هسته کروی ،زگیل داروسطح ان شیار دار بوده،3/2سانتی متر و65/0سانتی متر قطر دارد.این رقم دیر رس بوده وجهت کاشت درسطوح تجاری در کشور هند توصیه شده است.

 

 

کنار چوهارا-نهال کنار چوهارا-نهال کنار رقم  چوهارا-درخت کنار چوهارا-درخت کنار رقم چوهارا-نهال یکساله 1ساله کنار چوهارا-نهال دوساله 2ساله  کنار چوهارا-نهال سه ساله 3ساله  کنار چوهارا-نهال سایز بزرگ کنار چوهارا-فروش نهال  کنار چوهارا-خرید نهال کنار چوهارا

نهال کنار چوهارا

خرید نهال کنار اندازه درخت این رقم متوسط ودارای انشعابات گسترده است .برگ ها تخم مرغی شکل با دم برگ کوتاه و درحاشیه از قسمت قاعده تا نوک برگ مضرس هستند.سطح زیرین برگ ها صاف وسطح بالایی انها شدیدا کرکدار است.میوه تخم مرغی شکل بوده ،9/2سانتی متر طول و2/1سانتی متر قطر دارد .طول هسته ها 55/0سانتی متر ووزن ان ها 42/0گرم است .

 

 

کنار  الاچی-نهال کنار  الاچی-نهال کنار رقم   الاچی-درخت کنار  الاچی-درخت کنار رقم  الاچی-نهال یکساله 1ساله کنار  الاچی-نهال دوساله 2ساله  کنار  الاچی-نهال سه ساله 3ساله  کنار  الاچی-نهال سایز بزرگ کنار  الاچی-فروش نهال  کنار  الاچی-خرید نهال کنار  الاچی

کنار  رقم الاچی

قیمت نهال کنار درخت این رقم گسترده،برگ ها کروی شکل ودر قاعده باریک است .طول عرض برگ ها به ترتیب 1/9سانتی متر و1/6سانتی متر است.میوه تخم مرغی تاگرد است.میوه های نرسیده  سبز رنگ  یا زرد طلایی بوده که در زمان رسیدگی به قهوه ای تا شکلاتی تغییررنگ پیدا می کنند.میوه فاقد حفره  گوشتی ،3/2سانتی متر طول و3/2ساتی متر پهنا دارد.

 

 

کنار جوجیا-نهال کنار جوجیا-نهال کنار رقم  جوجیا-درخت کنار جوجیا-درخت کنار رقم جوجیا-نهال یکساله 1ساله کنار جوجیا-نهال دوساله 2ساله  کنار جوجیا-نهال سه ساله 3ساله  کنار جوجیا-نهال سایز بزرگ کنار جوجیا-فروش نهال  کنار جوجیا-خرید نهال کنار جوجیا

نهال کنار  رقم جوجیا

نهال کنار زود بازده درخت ان گسترده ومنشعب است.برگ ها تخم مرغی شکل وبه رنگ سبز تیره بوده ونوک خمیده دارند.میوه ها تخم مرغی شکل ،قسمت قاعده میوه باریک شده ،رنگ پوست سبز بارنگ دانه های قرمز داست که در هنگام رسیدن به سبز متمایل به ذرد با نقاط زردرنگ تبدیل می شوند.اندازه میوه 5/3*66/2سانتی متر می باشد.

 

 

کنار بنارسی کارکا-نهال کنار بنارسی کارکا-نهال کنار رقم  بنارسی کارکا-درخت کنار بنارسی کارکا-درخت کنار رقم بنارسی کارکا-نهال یکساله 1ساله کنار بنارسی کارکا-نهال دوساله 2ساله  کنار بنارسی کارکا-نهال سه ساله 3ساله  کنار بنارسی کارکا-نهال سایز بزرگ کنار بنارسی کارکا-فروش نهال  کنار بنارسی کارکا-خرید نهال کنار بنارسی کارکا

نهال کنار  رقم بنارسی کارکا:

تولید نهال کنار درخت ان بلند بوده،طول ان به 12_8متر میرسد. برگ ها تخم مرغی تا بیضی شکل وسبز رنگ،7/6سانتی متر طول و7/4سانتی متر عرض دارند.میوه ها کروی تا تخم مرغی شکل و در انتها باریک بوده،میوه های نارس سبز رنگ وقتی رسیدند به رنگ سبز متمایل به زردتا زرد کم رنگ در می ایند.پوست میوه صاف وبراق .اندازه ی ان 2/5*3سانتی متر است.

 

 

کنار نرما-نهال کنار نرما-نهال کنار رقم  نرما-درخت کنار نرما-درخت کنار رقم نرما-نهال یکساله 1ساله کنار نرما-نهال دوساله 2ساله  کنار نرما-نهال سه ساله 3ساله  کنار نرما-نهال سایز بزرگ کنار نرما-فروش نهال  کنار نرما-خرید نهال کنار نرما

نهال کنار  رقم نرما:

هرس درخت کنار ارتفاع درخت 9_6متر است .برگ ها سبز تیره با 12-10سانتی متر طول و7/4سانتی متر پهنا هستند .سطح بالایی انها براق وسطح زیرین کرکی است .میوه بیضی شکل با انتهای گرد است.میوه های رسیده به رنگ زرد

 روشن میباشند .اندازه ی میوه 4/4*85/2سانتی متر می باشد.

 

 

کنار ساندورانارنوئل-نهال کنار ساندورانارنوئل-نهال کنار رقم  ساندورانارنوئل-درخت کنار ساندورانارنوئل-درخت کنار رقم ساندورانارنوئل-نهال یکساله 1ساله کنار ساندورانارنوئل-نهال دوساله 2ساله  کنار ساندورانارنوئل-نهال سه ساله 3ساله  کنار ساندورانارنوئل-نهال سایز بزرگ کنار ساندورانارنوئل-فروش نهال  کنار ساندورانارنوئل-خرید نهال کنار ساندورانارنوئل

نهال کنار  رقم ساندورانارنوئل :

کوددهی و تغذیه درخت کنار برگ ها به رنگ سبز روشن بوده،5/9سانتی متر طول و5/6سانتی متر پهنا دارند.قاعده برگ ها گرد ونوک ان اندکی خمیده است.میوه ها تخم مرغی،بیضی شکل تا کشیده ،قسمت انتهای میوه اندکی تیز است.میوه های رسیده به رنگ سبزمتمایل به زردتازرد طلایی و اندازه انها 45/4*18/2سانتی متر

 

کنار سِ  (seo)-نهال کنار سِ  (seo)-نهال کنار رقم  سِ  (seo)-درخت کنار سِ  (seo)-درخت کنار رقم سِ  (seo)-نهال یکساله 1ساله کنار سِ  (seo)-نهال دوساله 2ساله  کنار سِ  (seo)-نهال سه ساله 3ساله  کنار سِ  (seo)-نهال سایز بزرگ کنار سِ  (seo)-فروش نهال  کنار سِ  (seo)-خرید نهال کنار سِ  (seo)

نهال کنار  رقم سِ  (seo)

آفات و بیماریهای کنار تیپ درخت گسترده بوده وبرگ ها تخم مرغی شکل هستند.میوه ها گرد ودارای انتهای پهن که در هنگام بلوغ به رنگ صورتی متمایل به ذرد می شوند ..پوست میوه سخت ودر ان حفره ی گوشتی وجوددارد،اندازه ی میوه47/3*92/2سانتی متر است.

 

کنار  تورنلس-نهال کنار  تورنلس-نهال کنار رقم   تورنلس-درخت کنار  تورنلس-درخت کنار رقم  تورنلس-نهال یکساله 1ساله کنار  تورنلس-نهال دوساله 2ساله  کنار  تورنلس-نهال سه ساله 3ساله  کنار  تورنلس-نهال سایز بزرگ کنار  تورنلس-فروش نهال  کنار  تورنلس-خرید نهال کنار  تورنلس

 نهال کنار  رقم تورنلس: (thornless) 

عمر درخت کنار برگ ها تخم مرغی شکل ،8سانتی متر طول و4سانتی متر پهنا دارند. قاعده برگ ها باریک شده ونوک برگ ها نسبتا تیز وخمیده است.میوه ها تخم مرغی تا بیضی شکل ودر انتها اندکی نوک تیز هستند.قاعده دم میوه گرد است.درهنگام  بلوغ،میوه ها سبز متمایل به زرد هستند اندازه میوه 7/4*1/3 سانتی متر است.

کنار zg3-نهال کنار zg3-نهال کنار رقم  zg3-درخت کنار zg3-درخت کنار رقم zg3-نهال یکساله 1ساله کنار zg3-نهال دوساله 2ساله  کنار zg3-نهال سه ساله 3ساله  کنار zg3-نهال سایز بزرگ کنار zg3-فروش نهال  کنار zg3-خرید نهال کنار zg3

نهال کنار  رقمzg3 :

نیاز آبی نهال کنار تیپ درخت درخت گسترده است.برگ ها بیضی شکل،به رنگ سبز تیره وبه ابعاد6/7*7/5سانتی متر هستند.میوه ها تخم مرغی یا بیضی شکل هستند.انتهای میوه پهن است.میوه ها به رنگ سبز متمایل به زرد بوده که در هنگام رسیدن به رنگ شکلاتی متمایل قهوه ای در می ایند .اندازه ی میوه3*4 سانتی متر می باشد .

 

 

نهال کنار گولا:

نیارز آبی درخت کنار در خت گسترده است.برگ ها قلبی شکل،7/6طول و2/4 سانتی متر پهنا دارند.میوه ها اغلب گرد هستند.دم میوه زردروشن،سطح پوست صاف وبراق وگوشت ان سفید رنگ است.اندازه میوه 8/3*5/3سانتی متر این رقم زودرس بوده وجهت کاشت درسطوح تجاری در کشور هند توصیه شده است.