JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال مثمر

خرید نهال سیب : نهال سیب

 

خرید نهال سیب و نهال سیب ( Malus domestica Borkh )

 

خرید نهال سیب و نهال سیب. از تیره گلسرخیان(Rosaceae  و از زیر تیره پوموايده (Pomoidae) می باشد. این گیاه از درختان ميوه مناطق معتدل سرد بشمار می آید و می تواند سرمای ۳۵- الی 4۰ - درجه سانتیگراد را تحمل کند و نیاز های سرمایی جوانه های  سیب در حدود ۱6۰۰-۱۰۰۰ ساعت زیر ۷ درجه سانتیگراد بوده و در مناطقی که دارای زمستانهای گرم می باشند، خوب به عمل نمی آید. در مناطقی که  پرورش سیب معمول است، بویژه در دو ماه آخر رسیدن میوه، شب های خنک برای این درخت مناسب بوده و در غیر این صورت در میوه ها طعم و مزه مطلوب حاصل نشده، میوه ها از رنگ کدر و بافت سست برخوردار می شوند و در ضمن قدرت انباری آنها کاهش می یابد.

اکثر ارقام سیب خود نابارور(Self-unfruitful) بوده و نیاز به ارقام گرده زا یا گرده دهنده دارند. از ارقام بومی سیب می توان سیب های گلاب اصفهان، مشهد و شفیع آباد، سیب زنوز مرند، سیب سلطانی اصفهان و سیب شیخ احمد تبریز را نام برد. از ارقام خارجی که در ایران پرورش داده می شوند می توان به سیب لبنانی زرد(Golden Delicious) ، سیب لبنانی قرمز(Red Delicious )، مک اینتاش(Mc lmtash) ، جوناتان(Jonathan )، استای من(Stayman )، رم بیوتی( Rome Beauty ) نورسرن اسپی(Northern Spy )، وین ساپ(Winesap)  اشاره نمود. رقم گلدن اسموتی (Golden Smothee ) مقاوم به زنگار و رقم بوسکوپ(Boskoop) از ارقام تریپلوئید سیب بشمار می آیند.

نهال سیب.جوانه های سیب شامل جوانه های رویشی یا ساده که شاخه تولید می کنند و جوانه های بارور آن از نوع جوانه های زایشی مخلوط است و هنگام بیدار شدن پنج عدد گل و در حدود 8-7 عدد برگ حاصل می کنند .

تمایزیابی گل برای محصول سال آتی در خرداد و تیر ماه صورت می گیرد. گل های سیب روی گل آذین گرزن که از نوع گل آذین ی رشد محدود است تشکیل می شود  . سیب به طور کلی دارای  چهار نوع شاخه است که شامل نرک(Gourmand )،لامبورد(Lambourd )، برندی(Brendile )، و  سیخک(Spur) می باشد.

نرک ها شاخه های رویشی هستند که در قسمت بالای تاج درخت  حاصل می شوند و همه ساله این شاخه ها از ارتفاع 4۰ - ۳۰ سانتیمتر هرس می شوند. لامبورد شاخه بارور می باشد و در نوک آن جوانه زایشی تشکیل می شود و طول این شاخه ها معمولاً ۱۲-۱۰ سانتیمتر می باشد. برندی نیز از شاخه های زایشی بوده و طول آن حدود ۲۰-۱۵ سانتیمتر می باشد.

اگر در نوک برندی جوانه زایشی باشد آن را برندی تاج دار و اگر جوانه رویشی باشد آن را برندی ساده می نامند. سیخک ها شاخه های کوتاهی هستند که طول آنها معمولا بین ۷-۳ سانتیمتر بوده و در سال دوم شروع به تولید جوانه های زایشی در نوک شاخه می کنند. قسمت اعظم محصول سیب رورى سیخک ها تولید می شود. امروزه در کشت متراکم باغات سیب از ارقام سیخک زا(Spur type) که سیخک فراوان تولید می کنند، استفاده به عمل می اید.

خرید نهال سیب.هرس تابستانه در درختان پاکوتاه سیب، موجب تحریک رشد سیخک ها بر روی شاخساره های سال جاری می گردد. تربیت درختان سیب در ارقامی که شاخه های عمودی دارند به روش شلجمی و در ارقامی که شاخه های افقی دارند به شکل جامی می باشد. در ارقام پاکوتاه از روش داربستی استفاده می شود.

بعد از تربیت نهال های سیب میزان هرس به حداقل می رسد و در دوره باروری درختان، هرس سبک انجام می گیرد. زیرا اکثر جوانه های بارور درختان سیب روی شاخه های کوتاه که سیخک نام دارند، قرار می گیرند. هرس سبک و منظم که همه ساله انجام می گیرد از سال آوری درختان سیب جلوگیری می کند . در سال های پر محصول استفاده از مواد تنک کننده از قبیل دی نیتروارتوکرسیلیت(DNOC ) که به الگاتول (Elgatol) نیز معروف است و نفتالین استیک اسید استفاده می شود.

فروش نهال سیب.سوین موجب عدم انتقال مواد غذایی  از آوندهای مجاور به گلها گردیده و سبب ریزش آنها می شود . سال اوری درختان  سیب ناشی از ویژگی های ژنتیکی بوده و در ضمن  تدابیر زراعی از جمله هرس شدید، کود دهی بی رویه  و آبیاری نامنظم این پدیده را تشدید می کند. در سال پر محصول تولید اسید جیبرلیک بیش از حد توسط دانه های در حال  رشد میوه موجب عدم تمایز گل های سال آینده می شود.

در برخی از ارقام سیب تناوب میوه دهی (سال آوری) شدید می باشد مثل سیب لبنانی زرد و در برخی دیگر سال آوری خفیف  بوده و در سال هایی که محصول زیاد باشد در سال بعد مقدار آن کاهش می یابد  درختان جوان سیب سال اوری نشان نمی دهند  اما با افزایش سن درخت پدیده سال آوری در آنها ظاهر می شود. معمولاً در ارقامی از سیب که تناوب میوه دهی نشان می دهند بیش از ۹۰ درصد از جوانه های انتهایی قادر به تشکیل گل می باشند اما در ارقامی که همه ساله محصول می دهند این نسبت به ۲۰ درصد کاهش می یابد. در ضمن برخی از ارقام سیب که همه ساله محصول می دهند معمولاً قسمت اعظم گل ها روی شاخه ها تشکیل می شوند مثل رم بیوتی (Rome beauty)  اما ارقامی که سال آوری نشان می دهند، قسمت بیشتر جوانه های گل روی سیخک تشکیل می شوند مثل رقم ویلشی(Wealthy) در ارقام پرسیخک از قبیل دلیشیز(Delicious)  سال آوری در اثر عدم وجود محل کافی برای تشکیل جوانه گل در سال پرمحصول می باشد. در ارقامی که تناوب میوه دهی نشان می دهند در سالهای پرمحصول میزان رشد شاخه ها کاهش می یابد اما در سال های کم محصول شاخه های جانبی نسبت به شاخه های اصلی رشد زیاد دارند.

قیمت نهال سیب.در حدود ۹۵ درصد از گلهای سبی   توسط حشرات و بویژه بوسیله زنبور عسل گرده افشانی می شوند. زنبورهای عسل در دمای بالاتر از ۲۱ درجه سانتیگراد و هوای صاف و آفتابی فعالیت زیادی دارند و روزانه ۰۰۰ ۵ گل را بازدیده نموده در حدود هزار دانه گرده s جمع آوری و روی گل ها پخش می کنند. برای افزایش باروی سیب در هر هکتار 3-4 عدد در نظر گرفته می شود .کندوها را ۳-۲ روز قبل از بازشدن گل ها باید در باغ مستقر نمود. هر کندوی عسل بین ۱۵ الی ۲۰ هزار زنبور دارد. قبل از استقرار کندوها باید علفهای هرز باغ نظیر قاصدک و دیگر گیاهان گلدار که زنبورها را جلب می کنند، از بین برد.

البته وجود گرده بارور و رقم گرده دهنده (گرده زا) نیز یک امر ضروری می باشد. برای این منظور در باغات سیب از ارقام گرده دهنده که همزمان با رقم اصلی شکوفه می دهند، استفاده می شود. در کشور ما اکثراً ارقام سیب لبنانی زرد و سیب لبنانی قرمز کشت می شود. هر دو رقم فوق الذکر گرده دهنده، مناسب برای یکدیگر هستند.

در ضمن برای ارقام سیب لبنانی زرد و سیب لبنانی قرمز می توان ارقام جوناتان و یا رم بیوتی را به عنوان گرده دهنده استفاده نمود. در درختان استاندارد سیب که پایه های آنها بذری است، چنانکه قبلاً نیز ذکر گردید، درختانی با تاج وسیع حاصل می شود و هرس سبک و منظم سالانه برای تنظیم باروری لازم می باشد. اما در کشت متراکم که از پایه های پاکوتاه استفاده بعمل می آید، هرس شدید توصیه

می شورد .

خاکهای مناسب برای پرورش سیب، لومی شنی و یا شنی لومی که نفوذپذیر و با زهکشی کامل باشند، مناسب است. باغات سیب بستگی به شرایط اقلیمی و نوع خاک  هر ۷ الی ۱۰ روز یک بار آبیاری می شوند. برای ازدیاد سیب از پایه های بذری و یا پایه های غیر جنسی استفاده می شود. بویژه برای سیستم کشت متراکم از پایه های غیرجنسی پاکوتاه استفاده به عمل می آید. از پایه های پاکوتاه و غیرجنسی که برای کشت متراکم باغات سیب بکار می رود، می توان به ترتیب از پایه های پاکوتاه ,M27  ,M26 ,M9 B9، وO3، نیمه پاکوتاههمچون M7, MM106 استفاده کرد. فاصله کشت  در باغات استاندارد  سیب 8-6 متر بوده، حال آنکه در سیستم کشت متراکم گاهی اوقات ۳۵۰۰ درخت در هکتار کشت می شود.

 

خرید نهال سیب گلاب کهنز و نهال سیب گلاب کهنز|نهال سیب اصلاح شده رقم گلاب کهنز|فروش نهال سیب

 

نهال سیب گلاب کهنز و خرید نهال سیب گلاب کهنز این سیب بومی ایران است و از جمله ارقام زودرس کشور به حساب می آید. اگرچه ارقام سیب زودرس تر از سیب گلاب کهنز نیز در مجموعه ارقام بومی ما موجود است، لیکن اغلب دیگر ارقام دارای سایز کوچکتری بوده و بافت میوه آنها بسیار نرم و فساد پذیر است. اندازه درخت در رقم گلاب کهنز بسیار بزرگ و استفاده از پایه های بذری سبب رشد هرچه بیشتر این رقم خواهد شد. لذا استفاده از پایه هائی که اندازه این رقم را تا اندازهای کاهش میدهد، تا حدی می تواند در فرمدهی این رقم مفید واقع شود. از جمله پایههای مورد استفاده برای این رقم می تواند پایه رویشی M7 باشد. این رقم روی پایه MM111 بسیار پررشد خواهد بود. تنوع داخلی رقم در این نوع سیب بسیار زیاد است  ودرختانی که به نام گلاب کهنز عرضه می شوند اگرچه همگی تقریباً دارای یک زمان رسیدن می باشند، لیکن عادت های رشد بسیار متنوعی از خود نشان می دهند. این رقم حساسیت های متعددی از جمله حساسیت به کرم سیب، سایتئرسپورا و دیگر آفات و بیماریها دارد. میوه رقم گلاب کهنز در مواردی با لپ صورتی و در برخی مناطق کاملاً روشن عرضه می گردد.

 

 

خرید نهال سیب گلاب کهنز  : 3771  

قیمت نهال سیب گلاب کهنز ریشه ای قیمت نهال سیب گلاب کهنز گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گلاب کهنز پایه رویش قیمت نهال سیب گلاب کهنز گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

خرید نهال سیب گالا و نهال سیب گالا|نهال سیب اصلاح شده رقم گالا(Gala)|خرید نهال سیب

 

نهال سیب گالا و خرید نهال سیب گالا سیب گالا از ارقام تابستانه و متوسط رس سیب به حساب می آید و در کنار ارقام لبنانی قرمز و زرد، فوجی و گرانی اسمیت در زمره محبوبترین ارقام سیب قرار گرفته است. انواع اولیه سیب گالا قرمز رگه رگه با کمی حاشیه زرد رنگ است که در موتانت های جدید تراکم رنگ قرمز بسیار بیشتر شده است. موتانت های بسیاری از رقم گالا نظیر رویال گالا، اسکارلت گالا، گالاکسی، بیگارد گالا، اسمیت گالا و انواعی که حتی نام گالا را به همراه ندارند از رقم اولیه تولید و عرضه شده اند. در کشور ما انواع مختلفی از گالا توسط نهالستان ها و موسسات وارد و متاسفانه همگی آنها با نام عمومی گالا به فروش می رسند. این امر سبب می شود تا مشخصات دقیق و میزان رنگ پذیری رقم برای خریدار نهال به درستی قابل پیش بینی نباشد. در بین موتانت های گالا معروفترین آن رویال گالا است. اگرچه رقم گالا بعنوان یک رقم حساس به آتشک معرفی می شود، ولی خوشبختانه خسارت بیماری آتشک روی درخت سیب در کشور قابل توجه نمی باشد. در مقایسه با ارقام قدیمی سیب، بافت ترد و مزه ترش و شیرین میوه رقم گالا شاخص است.

 

خرید نهال سیب گالا  : 3772  

قیمت نهال سیب گالا ریشه ای قیمت نهال سیب گالا گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گالا پایه رویشی قیمت نهال سیب گالا گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب لبنان قرمز و نهال سیب لبنان قرمز-نهال سیب اصلاح شده رقم لبنانی قرمز(Red Delicious)|قیمت نهال سیب

 

نهال سیب لبنان قرمز و خرید نهال سیب لبنان قرمز این سیب برای اولین بار در سال ۱۸۸۰ در آمریکا شناخته و معرفی شد. این رقم در ایران به لبنانی قرمز معروف شده است که همچنان از ارقام بیشترین دارای سطح زیر کشت در کشور است. تاکنون بیش از ۵۰ موتانت از این رقم معرفی شده که همگی آنها دارای پوست میوه ضخیم و قرمز بوده و در بیشتر موارد دارای میوه کشیده و استوانه ای شکل هستند. این رقم به آردی شدن بافت داخل میوه حساس است و لذا تنظیم صحیح زمان برداشت میوه در آن به خصوص با هدف انبارداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از انواع موتانت برگرفته شده از آن می توان به استار کریمسون (Starkrimson)، رد چیف (Red Chef)، رد کینگ(Red King)، رادسپور( Red Spur)، اورگون اسپور(Oregon Spur) ارلی ردوان   (Eraly Red One)، و سوپرچیف (Super Chef) اشاره کرد. شمار قابل توجهی از موتانت های این رقم دارای عادت رشد تیپ اسپور بوده و به جای تولید شاخه های طویل، تمایل به تولید اسپور از خود نشان می دهد. برخی انواع اسپور رقم لبنانی قرمز تمایل به کم باردهی دارند که از آن جمله می تواند به رد چیف و رداسپور اشاره کرد ولی در عوض میوه آنها بسیار زیبا و کشیده است. پیوند ارقام تیپ اسپور حتی روی پایه های بذری و پابلند نیز سبب تحریک رشد رویشی زیاد در رقم نشده و درخت همچنان به تولید شاخه های

بارده ادامه خواهد داد. به همین دلیل در برخی موارد و برای احداث باغ درزمین هائی که کاربرد پایه های رویشی مقدور نیست، می توان برای ایجاد پاکوتاهی در درخت به استفاده از ارقام تیپ اسپور متوسل شد. در چنین شرایطی با پیوند رقم اسپور  روی پایه بذری، ضمن استفاده  از مقاومت های قابل توجه این پایه،

خاصیت با کوتاهی با استفاده از رقم اسپور در درخت القا خواهد شد. لازم به ذکر است که ترکیب یک پایه با کوتاه کننده با یک رقم تیپ اسپور بسته به قدرت رشد هر یک گاهی سبب پرورش درختان بوته ای می شود. این درختان اگرچه دارای  کاربرد تزئینی داشته و بار زیادی نیز تولید می کنند، لیکن برای احداث باغ تجارتی سیب دارای صرفه اقتصادی نمی باشند از نظر سازگاری گرده، سیب رقم لبنانی قرمز با رقم لبنانی زرد بارور شده و نیازی به استفاده از رقم دیگری بعنوان رقم گرده زا  نیست. این رقم همچنین حساس به لکه سیاه است و در صورتی که در ملی تابستان رطوبت هوا بالا باشد لکههای سیاهرنگی روی پوست میوه و برگها ظاهر می شود. بیماری لکه سیاه سبب افت کیفیت میوه شده و ارزش آن را خواهد کاست. با توجه به خسارت زیاد این بیماری در اروپا، ارقام متعددی در سیب با هدف کیفیت میوه و مقاومت به لکه سیاه تولید و عرضه شده اند.

 

خرید نهال سیب لبنان قرمز  : 3773  

قیمت نهال سیب لبنان قرمز ریشه ای قیمت نهال سیب لبنان قرمز گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب لبنان قرمز پایه رویشی قیمت نهال سیب لبنان قرمز گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب لبنان زرد و نهال سیب لبنان زرد|نهال سیب اصلاح شده رقم لبنانی زرد(Golden Delicious)|نهال سیب پایه مالینگ

 

نهال سیب لبنان زرد و خرید نهال سیب لبنان زرد این رقم نیز به صورت یک دانهال بذری در سال های ابتدائی قرن بیستم میلادی در امریکا عرضه و بعنوان رقمی همراه و همنشین با رقم لبنانی قرمز ارائه گردیده است. رنگ میوه رسیده زرد تا زرد مایل به سبز و تا اندازهای کشیده است. رقم اصلی حساس به زنگار بوده و کشت آن در مناطق مرطوب سبب تولید زنگار روی پوست میوه می شود. همچنین خسارت سرما و یا محلول پاشی های ترکیبات مسی و یا هر ترکیبی که سبب مرگ سلول های پوست میوه گردد، خطر زنگاری شدن بافت میوه را در این رقم چندین برابر می نماید. به دلیل حساسیت قابل توجه این رقم به زنگار، موتانت های متعددی از جمله گلدن (Golden Smothee) و(Golden Delicious Reinders)  با هدف تولید میوه های صاف تر و کاهش خطر بروز زنگار روی آن تولید و عرضه شده اند. این رقم بر خلاف رقم لبنانی قرمز، دارای موتانت های کمتری با عادت رشد تیپ اسپور می باشد. همچنین این رقم به اندازه رقم لبنانی قرمز به آردی شدن درونی و قهوه ای شدن بافت میوه حساسیت ندارد. اندازه درخت نیز در این رقم نسبت به رقم لبنانی قرمز کمی پررشدتر است، لیکن هردوی این ارقام نسبت به رقم گلاب کهنز رشد کمتر و قابل کنترل تری دارند.

 

خرید نهال سیب لبنان زرد  : 3774  

قیمت نهال سیب لبنان زرد ریشه ای قیمت نهال سیب لبنان زرد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب لبنان زرد پایه رویشی قیمت نهال سیب لبنان زرد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب فوجی و نهال سیب فوجی|نهال سیب اصلاح شده رقم فوجی (Fuji)|خرید نهال سیب پایه مالینگ

 

نهال سیب فوجی و خرید نهال سیب فوجی مبداء این رقم ژاپن و در سال ۱۹۳۰ میلادی می باشد. پوست میوه در رقم فوجی ضخیم و در نوع اولیه رگه هائی از بالا به سمت پائین با رنگ قرمز روی میوه مشاهده می گردد. میوه گرد و اندازه متوسط تا بزرگ، بافت متراکم و ترد و دارای مزه شیرین است. به خاطر این مزه شیرین، مصرف کنندگان آسیائی به این رقم تمایل بیشتری نسبت به ارقام ملس اروپائی سیب نشان می دهند. این رقم دیررس بوده و برای مدت طولانی در انبار قابل نگهداری است. همانند دیگر ارقام سیب، موتانت های بسیاری از این رقم با اهداف متعدد بویژه تبدیل عادت رشد معمولی به عادت رشد فشرده و اسپور و همچنین افزایش شدت رنگ قرمز که در انواع اولیه کمی به صورتی متمایل بود انجام شده است. از انواع موتانت این رقم می توان به فوجی کیکو (Fuji Kiku)، فوجی اسپیک (Fuji Spike) و فوجیکو (Fujiko) اشاره کرد که موتانت اول در بین دیگر موتانت ها از محبوبیت بیشتری برخوردار بوده است. رقم فوجی اسپیک دارای عادت رشد اسپور است و اغلب دیگر موتانتهای این رقم عادت رشد استاندارد و غیراسپور از خود نشان می دهند.

همانند رقم گالا، موتانت های این رقم نیز در ایران اغلب تحت نام عمومی فوجی وارد و ارائه گردیده اند. این مسئله سبب عدم امکان دسترسی به خصوصیات دقیق رقم پیش از کشت شده است.

 

خرید نهال سیب فوجی  : 3775  

قیمت نهال سیب فوجی ریشه ای قیمت نهال سیب فوجی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب فوجی پایه رویشی قیمت نهال سیب فوجی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

 

خرید نهال سیب گرانی اسمیت و نهال سیب گرانی اسمیت|نهال سیب اصلاح شده گرانی اسمیت(Granny Smith)|فروش نهال سیب پایه مالینگ

 

نهال سیب گرانی اسمیت و خرید نهال سیب گرانی اسمیت این رقم در سال ۱۸۶۸ در استرالیا معرفی و در ایران علاوه بر نام گرانی - اسمیت به سیب سبز نیز معروف است که دلیل آن سبز ماندن میوه پس از رسیدن در مهر ماه می باشد. سطح میوه در این رقم صاف و سبز و کشت آن در ارتفاع سبب تولید لکه قرمز رنگ روی گونه میوه می شود که برای این رقم یک صفت نامطلوب به حساب می آید. این رقم مقاومت زیادی به لکه سیاه و سفیدک سطحی ندارد و لذا بایستی کشت آن در مناطق مرطوب با احتیاط صورت گیرد. مزه آن ترش و بافت آن ترد و آبدار است. همچنین میوه این رقم حساسیت چندانی به ناهنجاریهای انباری نداشته و به مدت بسیار طولانی تری نسبت به سایر سیب ها در انبار نگهداری و عرضه می شود. این رقم در مقایسه با سایر ارقام سیب نیاز سرمائی نسبتاً کمتری داشته و به فصل رشد طولانی تری برای رسیدن نیازمند است. از نظر خصوصیات میوه نیز رقم گرانی اسمیت دارای برتری هائی نسبت به سایر ارقام بوده و از جمله می توان به میزان بالای ترکیبات آنتی اکسیدانی و فنلی آن اشاره کرد. میوه این رقم همچنین از نظر فلاونوئیدها غنی، از نظر کالری کم کالری و از نظر فیبر سرشار است که از آن یک میوه مطلوب برای رژیمهای غذائی لاغری ساخته است.

 

خرید نهال سیب گرانی اسمیت  : 3776  

قیمت نهال سیب گرانی اسمیت ریشه ای قیمت نهال سیب گرانی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گرانی اسمیت پایه رویشی قیمت نهال سیب گرانی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب پینک لیدی و نهال سیب پینک لیدی|نهال سیب اصلاح شده پینک لیدی(Pink Lady)|قیمت نهال سیب پایه مالینگ

 

نهال سیب پینک لیدی و خرید نهال سیب پینک لیدی نام اصلی این رقم کریپس پینک (CrippS Pink) می باشد که در تجارت با نام پینکلیدی شناخته شده است. این رقم در سال ۱۹۷۳ میلادی در استرالیا معرفی و میوه آن دارای مزه ترش و بافت تردمی باشد. شکل میوه گرد تا بیضوی و دارای رنگ روئی قرمز با زمینه زرد است. در بخش هائی از میوه رنگ قرمز روئی مشاهده نشده و میوه با حاشیه زرد دیده می شود. این رقم در مقایسه با دیگر ارقام سیب به زمان طولانی تری برای رشد نیاز داشته و به همین دلیل کشت آن در مناطقی که تعداد روز مناسب برای نمو میوه کمتر از ۲۰۰ روز می باشد دچار اشکال خواهد شد. تغییر دمای روزانه و شبانه آخر فصل در رنگ گیری میوه این رقم مهم بوده و به دلیل اینکه میوه ها بدون پوشش برگی روی رقم ظاهر می شوند، مدیریت هرس در این رقم از اهمیت بالائی برخوردار است. از این رقم موتانت هائی طی سال های اخیر معرفی که مهمترین آنها شامل رزی گلو(Rosy GloW)، لیدی  این رد(Lady in Red) ، روبی پینک (Ruby Pink)،  و لیدی لاورا  (Lady Laura) می باشند. این رقم همچنین نسبت به لکه سیاه سیب بسیار حساس و نسبت به سفیدک سطحی مقاوم است. اگرچه این رقم نسبت به آتشک حساس گزارش شده است، لیکن خوشبختانه در کشور ما خسارت بیماری آتشک روی سیب چندان قابل توجه نیست.

 

خرید نهال سیب پینک لیدی  : 3777  

قیمت نهال سیب پینک لیدی ریشه ای قیمت نهال سیب پینک لیدی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب پینک لیدی پایه رویشی قیمت نهال سیب پینک لیدی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب برابورن و نهال سیب برابورن|نهال سیب اصلاح شده برابورن(Braeburn)|نهال سیب پایه کوتاه

 

نهال سیب برابورن و خرید نهال سیب برابورن این رقم در سال ۱۹۵۲ در نیوزلند به دست آمد. میوه رقم برابورن متوسط و بیضوی شکل بوده و رنگ آن قرمز بازمینه زرد که تلفیق رنگ را به نارنجی راه راه متمایل می کند. طعم میوه ترش و شیرین است و زمان رسیدن آن در مهرماه بوده و برای مدت قابل توجهی قابل نگهداری است. شناخت این رقم با

توجه به ظاهر بیضی شکل و رنگ ظاهری آن چندان دشوار نیست و از ارقام قالب سیب کشور نیوزلند می باشد این رقم نسبت به لکه سیاه و سفیدک سطحی حساس است و لذا کاشت آن در مناطق مرطوب علی الخصوص  می تواند مشکل لکه سیاه را به همراه داشته باشد. کشت این رقم در کشور نتایج موفقیت آمیزی را از نظر تولید یک میوه با کیفیت و مناسب برای انبارمانی طولانی به همراه نداشته است. در مواردی قهوه ای شدن درونی و عدم تولید میوه هائی با بافت سفت و مطلوب در این رقم گزارش شده است. بطور کلی این رقم در بین تولید کنندگان سیب ایرانی از محبوبیت چندان زیادی برخوردار نمی باشد.

 

خرید نهال سیب برابورن  : 3778  

قیمت نهال سیب برابورن ریشه ای قیمت نهال سیب برابورن گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب برابورن پایه رویشی قیمت نهال سیب برابورن گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب جوناگلد و نهال سیب جوناگلد|نهال سیب اصلاح شده جوناگولد (Jonagold)|خرید نهال سیب پایه کوتاه

 

نهال سیب جوناگلد و خرید نهال سیب جوناگلد این رقم در سال ۱۹۵۳ در آمریکا معرفی شد. میوه آن گرد تا کمی پهن بوده و رنگ روئی میوه قرمز با رنگ زمینه زرد است. میوه در بخشی که کمتر نور دریافت میکند زرد رنگ باقی می ماند و رنگ قرمز آن به صورت نوارهائی روی سطح میوه ایجاد می شود و میوه از نظر اندازه متوسط و دارای مزه شیرین و پوست نازک است.. زمان رسیدن آن همانند اغلب ارقام تجارتی سیب در مهر ماه بوده و قدرت انبارمانی خوبی دارد. این رقم نیز به لکه سیاه و سفیدک سطحی حساس و کشت آن در استان مازنداران با مشکل خسارت لکه سیاه می تواند همراه باشد. از موتانتهای این رقم می توان به جوناگورد (Jonagored) اشاره کرد که در آمریکا تولید و معرفی گردید. این رقم تریپلوئید است و لذا نمی تواند بعنوان رقم گرده زا برای دیگر ارقام مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس کشت آن در یک باغ نه تنها نیازمند یک رقم گرده زا برای

خود این رقم است، بلکه نیازمند به رقم سومی بعنوان رقم گرده زا برای دیگر رقم باغ می باشد

 

خرید نهال سیب جوناگلد  : 3779  

قیمت نهال سیب جوناگلد ریشه ای قیمت نهال سیب جوناگلد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب جوناگلد پایه رویشی قیمت نهال سیب جوناگلد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

 

خرید نهال سیب تابستانه اهر و نهال سیب تابستانه اهر|نهال سیب اصلاح شده تابستانه اهر|فروش نهال سیب پایه کوتاه

 

نهال سیب تابستانه اهر و خرید نهال سیب تابستانه اهر در دوره ی اهر ، مشکین شهر و سایر مناطق ییلاقی آذربایجان کشت ان متداول است. سیبی خوشرنگ ، به رنگ قرمز تند ، پر بار و بازار پسند است .

 

خرید نهال سیب تابستانه اهر  : 3780  

قیمت نهال سیب تابستانه اهر ریشه ای قیمت نهال سیب تابستانه گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب تابستانه اهر پایه رویشی قیمت نهال سیب تابستانه گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب علی موری خراسان و نهال سیب علی موری خراسان|نهال سیب اصلاح شده علی موری خراسان|قیمت نهال سیب پایه کوتاه

 

نهال سیب علی موری خراسان و خرید نهال سیب علی موری خراسان بهترین  رقم تابستانه ی اطراف مشهد است و علاوه بر این ، یک  رقم سیب موری نیز وجود دارد که بومی ارنگه راه رج – چالوس است و سیبی سرخ و سفید است. بیشترین وزن 184 گرم – شیرین – کم عطر – آبدار. این نوع سیب از انواع سیب های پاییزه به حساب می آید و قبل از به بازار آمدن سیب های  (( رد)) و (( گلدن )) مهمترین سیب بازار تهران در زمستان است.

 

خرید نهال سیب علی موری خراسان  : 3781  

قیمت نهال سیب علی موری خراسان ریشه ای قیمت نهال موری گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب علی موری خراسان پایه رویشی قیمت نهال علی موری گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب قندک و نهال سیب قندک|نهال سیب اصلاح شده قندک|نهال سیب کشت بافتی

 

نهال سیب قندک و خرید نهال سیب قندک سیبی کوچک ، سفید ، خیلی زودرس است ، که قبل از سیب گلاب به بازار می آید و به همین دلیل در اوایل تابستان بازار خوبی دارد.

 

خرید نهال سیب قندک  : 3782  

قیمت نهال سیب قندک ریشه ای قیمت نهال قندک گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب قندک پایه رویشی قیمت نهال قندک گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب سید عباسی مشهد و نهال سیب سید عباسی مشهد|نهال سیب اصلاح شده سید عباسی مشهد|خرید نهال سیب کشت بافتی

 

نهال سیب سید عباسی مشهد و خرید نهال سیب سید عباسی مشهد این رقم در اغلب نقاط خراسان خیلی گسترده کشت می شود و از بهترنی ارقام زمستانه کشور به شمار می رود.البته ریز ویژگی های مشترک آنها عبارت است از : رنگ میوه ی سرخ تا سرخ تند ، فرم عمومی گرد و گاهی کشیده، وزن متوسط 86 تا 215 گرم ، تاریخ گل دهی در کرج  29-7 اردیبهشت، تاریخ رسیدن اواسط مهر تا اواخر آن ، کم عطر ، دارای خاصیت انباری خوب و در سال 4 یا 5 به بار می نشیند.

 

خرید نهال سیب سید عباسی مشهد  : 3783  

قیمت نهال سیب عباسی مشهد ریشه ای قیمت نهال عباسی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب عباسی مشهد پایه رویشی قیمت نهال عباسی مشهد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب زنور و نهال سیب زنور|نهال سیب اصلاح شده زنوز|فروش نهال سیب کشت بافتی

 

نهال سیب زنور و خرید نهال سیب زنور قبل از توسعه ی سیب های رد و گلدن ، این رقم از بیشترین سیب های زمستانه ی آذربایجان بوده. در زنوز، با این نام حدود 18 رقم سیب وجود دارد ؛ که مشخصات عمومی آن به شرح زیر است: قرمز رنگ ، کمی کشیده ، قابلیت انباری بالا ، وزن متوسط میوه 124-210 گرم ، طعم شیرین ، معطر ، گل دهی  29- 25 فروردین و رسیدن میوهی آن دهه ی سوم شهریور است.

 

خرید نهال سیب زنور  : 3784  

قیمت نهال سیب زنور ریشه ای قیمت نهال زنور گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب زنور پایه رویشی قیمت نهال زنور گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب گلشاهی و نهال سیب گلشاهی|نهال سیب اصلاح شده گلشاهی|فروش نهال سیب کشت بافتی

 

نهال سیب گلشاهی و خرید نهال سیب گلشاهی موطن اصلی ان دره های شمالی بینالود در خراسان است. سیبی با حجم متوسط تا کوچک ، سفید با لکه های قرمز در طرف نور ، پوست نازک ، آبدار، معطر ، با خاصیت انباری خوب است.

 

خرید نهال سیب گلشاهی  : 3785  

قیمت نهال سیب گلشاهی ریشه ای قیمت نهال گلشاهی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گلشاهی پایه رویشی  قیمت نهال گلشاهی گلدانی/نایلکس  (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

  

خرید نهال سیب استارکینگ و نهال سیب استارکینگ|نهال سیب اصلاح شده استارکینگ|خرید نهال سیب کشت بافتی

 

نهال سیب استارکینگ و خرید نهال سیب استارکینگ اندازه ی میوه ی آن متوسط تا بزرگ و شکل ان کشیده است ؛ که در قسمت نوک میوه باریک تر می شود. پوست میوه صاف و روی ان یک ورقه ی مومی کشیده شده است. گوشت میوه سفید مایل به زرد است که در زمان  رسیدن کامل زرد می شود. ترد و آبدار ، شیرین و اندکی معطر و زمان چیدن میوه اواخر شهریور تا اواسط مهر ماه است.

در انبارهای معمولی یک تا دو ماه ؛ ولی در سرد خانه ، در دمای 1-+ درجه سانتی گراد ، تا اواخر بهمن ماه با حفظ خواص مطلوب خود قابل نگهداری است.

این رقم در مناطق مرطوب به بیماری شانکر مبتلا می شود. در برابر لکه سیاه سیب و کنه حساسیت کمتری دارد ولی بیشتر از گلدن دچار سفیدک کی شود.

 

خرید نهال سیب استارکینگ  : 3786  

قیمت نهال سیب استارکینگ ریشه ای قیمت نهال استارکینگ گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب استارکینگ پایه رویشی قیمت نهال استارکینگ گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب جوناتان و نهال سیب جوناتان|نهال سیب اصلاح شده جوناتان (Jonathan)|قیمت نهال سیب کشت بافتی

 

نهال سیب جوناتان و خرید نهال سیب جوناتان این رقم امریکایی است و در ایران بیشتر به یوناتانشهرت دارد. این رقم به سفیدک بسیار حساس ، به آتشک حساس و به لکه سیاه سیب ، کمی تا حدودی حساس است.

حجم میوه آن کوچک تا متوسط ، به شکل گرد اندکی کشیده است. پوست میوه صاف و نقطه های مشخص دارد. رنگ زیرین زرد مایل به سبز که یک پوشش قرمز همه جانبه آن را فرا گرفته است. گوشت میوه سفید مایل به زرد ، تا حدی محکم ، خیلی آبدار، کمی ترش و اندکی معطر است. زمان برداشت میوه از اواسط شهریور تا اوایل مهر ماه و قابلیت نگهداری آن در سردخانه ی مجهز تا اواخر بهمن ماه است.

 

خرید نهال سیب جوناتان  : 3787  

قیمت نهال سیب جوناتان ریشه ای قیمت نهال جوناتان گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب جوناتان پایه رویشی قیمت نهال جوناتان گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب مک اینتاش و نهال سیب مک اینتاش|نهال سیب اصلاح شده مک اینتاش (Mc Intosh)|نهال سیب زود بازده

 

نهال سیب مک اینتاش و خرید نهال سیب مک اینتاش این رقم ، در اصل کانادایی است. حجم میوه ی آن درشت ، به شکل گرد ف رنگ پوست آن سبز که از یک رنگ قرمز مایل به آبی پوشانیده می شود. پوست میوه صاف و محکم است. گوشت میوه سبز مایل به سفید ، لطیف و آبدار ، شیرین ، معطر و اندکی ترش مزه است.

برداشت محصول آن در اواخر شهریور انجام گیرد و در سردخانه  تا اواخر آذر ماه ماندگار است. در مقابل لکه سیاه سیب در مناطق  مرطوب بسیار حساس بوده ؛ به طوری که ممکن است صد در صد محصول غیر قابل فروش شود ؛ ولی میزان حساسیت ان به سفیدک و آتشک بر حسب منطقه ممکن است کم تا متوسط باشد.

 

خرید نهال سیب مک اینتاش  : 3788  

قیمت نهال سیب مک اینتاش ریشه ای قیمت نهال مک اینتاش گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب مک اینتاش پایه رویشی قیمت نهال مک اینتاش گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب کاکس ارنج و نهال سیب کاکس ارنج|نهال سیب اصلاح شده کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)|فروش نهال سیب زودبازده

 

نهال سیب کاکس ارنج و خرید نهال سیب کاکس ارنج فروش نهال سیب پایه مالینگ میوه ای کوچک تا متوسط ، به شکل گرد ، پوست زبر و پوشیده از یک نوع زنگار است . رنگ میوه زرد مخلوط با سبز و پوششی از قرمز نارنجی دارد. گوشت میوه مایل به زرد ، فشرده ، آبدار و تا حدی محکم است. برداشت محصول ان در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه انجام م می شود. در سرد خانه تا اواخر دی ماه قابل نگهداری است. این رقم به سفیدک ، پوسیدگی طوقه حساس و لکه سیاه به طور متوسط حساس است.

ارقام مک اینتاش ، یوناتان ، اسپارتان و گلدن دلیشر زود به بار می نشینند.

 

خرید نهال سیب کاکس ارنج  : 3789  

قیمت نهال سیب کاکس ارنج ریشه ای قیمت نهال کاکس ارنج گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب کاکس ارنج پایه رویشی قیمت نهال کاکس ارنج گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب قره یرپاق و نهال سیب قره یرپاق|نهال سیب اصلاح شده قره پر باق|خرید نهال سیب زودبازده

 

نهال سیب قره یرپاق و خرید نهال سیب قره یرپاق خرید نهال سیب پایه مالینگ ( برگ سیاه که بخاطر سبزی تیره برگ های آن است ) تیره های متعددی دارد و احیانا به اسامی محلی دیگر معروفند .

خرید نهال سیب پایه کوتاه درختانی با شاخ و برگ قوی ، حجم متوسط سیب های ۳ر۶ تا۷ سانتیمتر ، رنگ قرمز یکدست  با خال های سفید ، کمی معطر ، آبدار ، لطیف ، کم شیرین ، با بازار پسندی خوب ، قطر میوه ۶ تا ۷ سانتیمتر ، وزن متوسط ۸۳ تا۱۱۳گرم ، طول دوران گل ۱۴ روز ، تاریخ رسیدن دهه  اول مرداد ، میزان متوسط محصول درخت ۱۰ ساله ۱۲ تا ۲۱ کیلو (در آذربایجان بیشتر است )، هر سال بار متوسطی دارد .

 

خرید نهال سیب قره یرپاق  : 3790  

قیمت نهال سیب قره یرپاق ریشه ای قیمت نهال قره یرپاق گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب قره یرپاق پایه رویشی قیمت نهال قره یرپاق گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 


خرید نهال سیب نوری مراغه و نهال سیب نوری مراغه|نهال سیب اصلاح شده نوری مراغه|قیمت نهال سیب زودبازده

 

نهال سیب نوری مراغه و خرید نهال سیب نوری مراغه فروش نهال سیب پایه کوتاه این سیب دو گونه است ، سفید و قرمز . هر دو به اسم نوری مراغه یا مشهدی نوری معروفند . احتمالا از باغ مردی به اسم نوری منتشر و زیاد شده است . سیبی است با حجم  متوسط نسبتا بزرگ ، شیرین با اندکی ترشی ، نسج محکم آبدار ، معطر ، سال آور ، درخت قوی و پر رشد پابلند دارد . فقط در منطقه مراغه و اطراف آن به مقدار محدود کاشته میشود .

 

خرید نهال سیب نوری مراغه  : 3791  

قیمت نهال سیب نوری مراغه ریشه ای قیمت نهال نوری مراغه گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب نوری مراغه پایه رویشی قیمت نهال نوری مراغه گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 خرید نهال سیب عاشق آلماسی و نهال سیب عاشق آلماسی|نهال سیب اصلاح شده عاشق آلماسی|نهال سیب دیرگل

 

نهال سیب عاشق آلماسی و خرید نهال سیب عاشق آلماسی خرید نهال سیب پایه رویشی رقم بسیار کمیاب و نایاب و یکی از زودرسترین سیب های ایران است . سیبی است کوچک  با رنگ قرمز درخشان . اولین سیبی است که به بازار عرضه میشود (اوایل تیر ماه ) و از این نظر ارزش اقتصادی خوبی دارد

 

خرید نهال سیب عاشق آلماسی  : 3792  

قیمت نهال سیب عاشق آلماسی ریشه ای قیمت نهال عاشق گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب عاشق آلماسی پایه رویشی قیمت نهال عاشق گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب شفیع آبادی و نهال سیب شفیع آبادی|نهال سیب اصلاح شده شفیع آبادی|خرید نهال سیب دیرگل

 

نهال سیب شفیع آبادی و خرید نهال سیب شفیع آبادی فروش نهال سیب پایه رویشی طبق مشخصات تعیین شده در مرکز تحقیقات کرج دارای این خواص است .  رنگ سرخ و سفید گلی ، گرد و کمی کشیده و منظم ، پوست صاف ، کم عطر ، شیرین ولی کم آب ، متوسط قطر میوه ۶ر۴  تا۷ ر ۶ سانتیمتر ، وزن متوسط ۶۳ تا ۱۱۲ گرم ، طول مدت گل ۱۶ روز ، تاریخ گل کردن ۸ فروردین تا ۲۶ اردیبهشت بر حسب سال ، سال به بار نشستن سوم تا چهارم  ، فاصله بین تمام گل و رسیدن ۱۵۸ تا ۸۴ کیلو ، خاصیت سال آوری متوسط می باشد

 

خرید نهال سیب شفیع آبادی  : 3793  

قیمت نهال سیب شفیع آبادی ریشه ای قیمت نهال شفیع آبادی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب شفیع آبادی پایه رویشی قیمت نهال شفیع آبادی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

نهال سیب شیخ احمد تبریز|نهال سیب اصلاح شده شیخ احمد تبریز|فروش نهال سیب دیرگل

 

نهال سیب پایه مالینگ از ارقام انتخاب شده اولیه ایستگاه کرج . سیبی است استوانه ای ،‌شیرین ، خوش خوراک ، اوایل تا اواسط تابستان میرسد ، رنگ غالب آن سرخ با زیر رنگ زرد ، وزن متوسط ۲۱۰ گرم ، قطر متوسط ۷ر۶ تا ۸ر۶ سانتیمتر ، تاریخ گل کردن در کرج ۷ الی آخرین فروردین است

 

خرید نهال سیب شیخ احمد تبریز  : 3794  

قیمت نهال سیب شیخ احمد تبریز ریشه ای قیمت نهال شیخ احمد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب شیخ احمد تبریز پایه رویشی قیمت نهال شیخ احمد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب موری ارنگه و نهال سیب موری ارنگه|نهال سیب اصلاح شده موری ارنگه|مرکز اصلاح نهال سیب

 

نهال سیب موری ارنگه و خرید نهال سیب موری ارنگه نهال سیب پایه کوتاه بومی ارنگه راه چالوس است . قبل از به بازار آمدن رد و گلدن مهمترین سیب بازار تهران در زمستان بود . سیبی است پاییزه (اواسط مهر )سرخ وسفید ، حداکثر وزن ۱۸۴ گرم، شیرین ، ابعاد میوه ۴ ر ۶  ۵ ر ۷ سانتیمتر ، کم عطر ، آبدار. درخت پر شد و قوی دارد

 

خرید نهال سیب موری ارنگه  : 3795  

قیمت نهال سیب موری ارنگه ریشه ای قیمت نهال موری ارنگه گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب موری ارنگه- پایه رویشی قیمت نهال موری ارنگه گلدانی/نایلکس  (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب خورسیجان سرخ و سفید و نهال سیب خورسیجان سرخ و سفید |نهال سیب اصلاح شده خورسیجان سرخ و سفید|مرکز تولید نهال سیب پایه مالینگ

 

نهال سیب خورسیجان سرخ و سفید و خرید نهال سیب خورسیجان سرخ و سفید نهال سیب پایه رویشی گرد کمی کشیده، حداکثر وزن ۲۰۰ گرم ، ابعاد ۸ ر ۶  ۳ر ۷ سانتیمتر، معطر، سال آوری کم، قوی و پررشد است، مهرماه چیده می شود

 

خرید نهال سیب خورسیجان  : 3796  

قیمت نهال سیب خورسیجان ریشه ای قیمت نهال خورسیجان گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب خورسیجان پایه رویشی  قیمت نهال خورسیجان گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب مربایی مشهد و نهال سیب مربایی مشهد|نهال سیب اصلاح شده مربایی مشهد|مرکز تولید نهال سیب پایه رویشی

 

نهال سیب مربایی مشهد و خرید نهال سیب مربایی مشهد نیاز آبی درخت سیب از سیبهای ریز (Crab) است که مبداء و منشاء آن معلوم نیست. به اسم مربایی مشهد معروف شده است . این نامی است که درکرج به آن داده ایم چون بیشتر به مصرف تهیه مربا می رسد تاخوراکی. خانمها از آن مربایی شبیه مربای گیلاس درست می کنند. سیبی است قرمز خوش رنگ با دم خیلی بلند، حداکثر وزن۱۱ گرم قطر، میوه ۳ر ۲ الی ۴ ر ۴ سانتیمتر ، تاریخ گل درکرج ۱۲ تا ۲۷ فروردین ، تاریخ رسیدن اوایل شهریور، کمی معطر،تاریخ به بار نشستن ۳ تا ۴ سالگی، هرسال پربار، درخت پاکوتاه کم رشد. بیشتر جنبۀ زینتی دارد . می تواند به عنوان پایۀ کوتاه کننده نیز استفاده شود.

 

خرید نهال سیب مربایی مشهد  : 3797  

قیمت نهال سیب مربایی مشهد ریشه ای قیمت نهال مربایی مشهد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب مربایی مشهد پایه رویشی قیمت نهال مربایی مشهد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب گلشاهی و نهال سیب گلشاهی|نهال سیب اصلاح شده گلشاهی|مرکز تولید نهال سیب کشت بافت

نهال سیب گلشاهی و خرید نهال سیب گلشاهی نیاز آبی نهال سیب این سیب نیز از ارقام انتخابی اولیه کرج بود، و از آن طریق به سایر استنها توزیع شد. موطن اصلی آن خراسان در دره های شمالی بینالود است . در حال حاضر بیشترین باغهای گلشاهی را درمنطقه گلمکان میتوان دید . حجمی متوسط تاکوچک دارد ، رنگ آن سفید با لکه ای قرمز در طرف مقابل به نوراست . پوست نازک ، نسج لطیف و ترد و آبدار دارد . معر پر آب ، خیلی مطلوب و با خاصیت نگهداری خوب است . در بازار مشهد، جای خاص خود را دارد . از گلدن گرانتر خرید و فروش می شود ولی در سایر مناطق سیب خیز کشور هنوز شناخته شده نیست .

 

خرید نهال سیب گلشاهی  : 3798  

قیمت نهال سیب گلشاهی ریشه ای قیمت نهال گلشاهی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گلشاهی پایه رویشی قیمت نهال گلشاهی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 خرید نهال سیب دربان و نهال سیب دربان|نهال سیب اصلاح شده دربان|نهالستان سیب|نهالستان نمونه سیب

 مرکز اصلاح نهال سیب

نهال سیب دربان و خرید نهال سیب دربان عمر درخت سیب سیبی است شبیه گلشاهی ، کمی لطیف تر از آن ، سبز رنگ ، با حجم متسوط تا ریز، آبدار ، کم شیرین، خیلی خوش خوراک، و قابل نگهداری در سردخانه است . قبل از عرضه سیبهای گلدن ، همراه با زنوز مهمترین رقم سیب زمستانه در بازار تبریز بود.  اکنون به علت رقابت رقم گلدن و حساسیت به مرض لکه سیاه، کشت آن محدود به موطن اصلی آن قریه دربان در محال شبستر کنار دریاچۀ ارومیه شده است . به نظر من این سیب ارزش آن را دارد که توجه بیشتری به آن بشود و می تواند حداقل یکی از راقام خوب زمستانه د ر بازارهای محلی بشود.

 

خرید نهال سیب دربان  : 3799  

قیمت نهال سیب دربان ریشه ای قیمت نهال دربان گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب دربان پایه رویشی قیمت نهال دربان گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 


خریدنهال سیب اخلمد و نهال سیب اخلمد|نهال سیب اصلاح شده اخلمد|نهالستان سیب پایه رویشی

نهال سیب اخلمد و خرید نهال سیب اخلمد آفات و بیماریهای سیب از ارقام خوب محلی خراسان، مخصوص دره معروف اخلمد ، که در آنجا به اخلمد بیرجندی معروف است و این شاید به قرینه ای باشد برای نشان دادن اینکه این رقم از بیرجند به این منطقه اورده شده است . سیبی است سفید مایل به سبز با حجم متوسط میال به درشت ، فرم گرد و نامنظم دارد . لطیف، آبدار . وبا قابلیت نگهداری محدود است . درحال حاضر فقط در درۀ اخلمد میتوان آن را پیدا کرد. بازار محدودی در مشهد دارد .

 

خرید نهال سیب اخلمد  : 3800  

قیمت نهال سیب اخلمد ریشه ای قیمت نهال اخلمد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب اخلمد- پایه رویشی قیمت نهال اخلمد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 


خرید نهال سیب شمیرانی و نهال سیب شمیرانی|نهال سیب اصلاح شده شمیرانی |نهالستان سیب کشت بافت

 نهالستان سیب جهاد کشاورزی

نهال سیب شمیرانی و خرید نهال سیب شمیرانی کوددهی و تغذیه درخت سیب یکی از مهمترین و مطلوبترین سیبهای بازارتهران ، قبل از معرفی رد و گلدن بود. این سیب توانسته است که ارزش خود را در بازار حفظ کند، هرند اهمیت اقتصادی سابق را ندارد سیبی است با حجم متوسط ، گرد ، قرمز خوش رنگ حنایی با زمینۀ زرد، شیرین ، معطر، یا قابلیت انباری خوب. موطن اصلی آن ظاهرا کوهستان شمیرانات است. سابقاَ باغداران شمیرانات آن را لای خاک رس الک شدۀ نرم در زیر زمینهای خنک نگهداری می کردند. وزن متوسط ۱۴۲ تا ۲۱۰ گرم، قطر میوه ۸ ر ۵ الی۶ ر ۶ سانتیمتر ، تاریخ گل کردن ۲۰ الی اخرفروردین ، طول مدت گل ۱۶ روز، فاصله بین گل تا رسیدن ۱۵۸ الی ۱۶۸ روز میباشد

 

خرید نهال سیب شمیرانی  : 3801  

قیمت نهال سیب شمیرانی ریشه ای قیمت نهال شمیرانی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب شمیرانی پایه رویشی  قیمت نهال شمیرانی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب اسپارتان و نهال سیب اسپارتان|نهال سیب اصلاح شده اسپارتان (Spartan)|بزرگترین مرکز اصلاح نهال سیب در کشور

نهالستان سیب موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال 

نهال سیب اسپارتان و خرید نهال سیب اسپارتان هرس درخت سیب رقمی است  که از اختلاط سیب مک اینتاش McIntush یا یلونیوتون (Yellow Newton) تولید و حجم میوه از متوسط قدری درشت تر است، 63 تا 77 میلیمتر عرض و 55 الی 65 میلیمتر بلندی، فرم عمومی گردد تا قدری کشیده و اغلب دارای دو نصفه ی نا مساوی است. گودی دم تا حدی وسیع با عمق متوسط است که قسمتی از آن زنگاری می شود. گودی گل تا حدی گشاد با دیواره ی نسبتا برجسته، چشم گل بسته و یا نیمه باز است. پوستی صاف با پوششی از گرد سفید مومی و رنگ زیرین سبز زیتونی داردف رنگ رویی که تقریبا  آن را می پوشاند قرمز تند است. عدسی های پوست، کوچک و به سختی نمایان، و دم تا حدی بلند، اندکی خشبی و ضخیم است. قلب کوچک و تا حدی پیازی شکل آن درست در مرکز میوه قرار دارد. کارپل ها کوچک، و اندکی باز و پاره شده است.
گوشت سبز مایل به سفید دارد که نسج آن محکم با مقاومت متوسط، لطیف، خیلی آبدار با ترشی کم و عطر کم مایل به شیرینی است. از اوایل تا اواخر مهر آن را برداشت می کنند.

 

خرید نهال سیب اسپارتان  : 3802  

قیمت نهال سیب اسپارتان ریشه ای قیمت نهال اسپارتان گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب اسپارتان پایه رویشی قیمت نهال اسپارتان گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب گراونشتاین و نهال سیب گراونشتاین|نهال سیب اصلاح شده گراونشتاین (Gravensteine)|اولین مرکز تولید نهال سیب در کشور

نهالستان سیب پیوندی

خرید انواع نهال سیب سیبی است که اواخر تابستان می رسد. درشتی متوسط و فرم نا منظم دارد. پوست آن صاف و نرم و چرب با رنگ زیرین زرد است که قسمت زیرین آن را رگه هایی به رنگ قرمز مایل به قهوه ای می پوشاند.

گوشت: سبز مایل به زرد است. نسج نسبتا محکم، ترد خیل یآبدار با اسیدیته ی مطبوع و معطر دارد.

دیر چیده شود یا زیاد برسد آردی می شود. به مدت یک یا دو ماه قابل نگهداری در سرد خانه است. درختی قوی و برگ های سبز پر رنگ و براق و درشت دارد. زود گل، ترپلوئید با پولن بد، و محتاج تلقیح کننده است.

 

خرید نهال سیب گراونشتاین  : 3803  

قیمت نهال سیب گراونشتاین ریشه ای قیمت نهال گراونشتاین گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب گراونشتاین پایه رویشی قیمت نهال گراونشتاین گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب آکان و نهال سیب آکان|نهال سیب اصلاح شده آکان (Akane) یا ( Prime Rouge)|انواع نهال سیب پایه مالینگ

نهالستان سیب

نهال سیب آکان و خرید نهال سیب آکان فروش انواع نهال سیب اصلش از کشور ژاپن از منطقه Amori،Fujisaki وهیبریدی است بین جوناتان و ورچستر پیرمن X Worcester  (JonothanPearmain)

میوه: حجم متوسط، گرد کشیده، پوست قرمز روشن و ضخیم و سفتی داردو
گوشت: سفید محکم، ترد، آبدار، با طعم کمی اسیدی شبیه طعم جوناتان و کیفیت خوب است، به عنوان میوه تازه خوری و دسر مصرف می شود. اوایل تا اواسط سپتامبر می رسد و به مدت 3 تا 4 هفته قابل نگهداری است.
درخت: تا حدی بلند و مستقیم، تا حدی ضعیف، یا باردهی سبک، همه ساله بارور. مقاوم به Scab است.

خرید نهال سیب آکان  : 3804  

قیمت نهال سیب آکان ریشه ای قیمت نهال آکان گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب آکان پایه رویشی قیمت نهال آکان گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب اوتومن گلد و نهال سیب اوتومن گلد|نهال سیب اصلاح شده اوتومن گلد (Autumn Gold (hein cv)|انواع نهال سیب کشت بافتی

 

نهال سیب اوتومن گلد و خرید نهال سیب اوتومن گلد تولید نهال سیب میوه درشت تا حدی مخروطی دارد. از نظر شکل و قیافه شبیه گلدن دلیشز است، لکه قرمزی در یک طرف روی متن زرد مایل به سبز آن وجود دارد. به مقدار زیاد به زنگار مقارم است. طعم و کیفیت آن شبیه گلدن معمولی است با این فرق که دو هفته دیر تر از گلدن می رسد. عمر سرد خانه ای آن بهتر و بیشتر از گلدن است. کمتر چروکیده می شود. درخت با قدرت متوسط با میل گسترش، اواسط فصل گل می کند

 

خرید نهال سیب اوتومن گلد  : 3805  

قیمت نهال سیب اوتومن گلد ریشه ای قیمت نهال اوتومن گلد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب اوتومن گلد پایه رویشی قیمت نهال اوتومن گلد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب بلشینگ گلدن و نهال سیب بلشینگ گلدن-نهال سیب اصلاح شده بلشینگ گلدن Blushing Golden

 

نهال سیب بلشینگ گلدن و خرید نهال سیب بلشینگ گلدن خرید نهال سیب شبیه گلدان است با گونه ی قرمز، گرد مایل به مخروطی، پوست زرد پر رنگ با 50% پوشیده از رنگ قرمز روشن با نقطه های ریز صاف. گوشت خیلی محکم با کیفیت عالی، طعم آن بینابین جوناتان و گلدن دلیشز است، عمر انباری طولانی دارد، دو هفته دیر تر از گلدن می رسد. درخت قوی، گسترده، تیپ نیمه اسپور، پر بار دارد.

 

خرید نهال سیب بلشینگ گلدن  : 3806  

قیمت نهال سیب بلشینگ گلدن ریشه ای قیمت نهال بلشینگ گلدن گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب بلشینگ گلدن پایه رویشی قیمت نهال بلشینگ گلدن گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب رم بیوتی و نهال سیب رم بیوتی-نهال سیب اصلاح شده رم بیوتی Law Rome Beauty

 

نهال سیب رم بیوتی و خرید نهال سیب رم بیوتی فروش نهال سیب میوه: درشت به قطر تقریبی3 اینچ، فرم کشیده تر و بلند تر از رم بیوتی معمولی است، پوست در تمام سطح قرمز براق است که 14 روز قبل از رسیدن رنگ می گیرد، سفت و محکم، براق واکس دار است.
گوشت: سفید با اندکی سایه سبز، محکم، ترد، تا حدی اسیدی، بدون عطر، با کیفیت خوب، قلب بزرگ، برای تازه خوری و پختنی هر دو مناسب است. در انبار های معمولی نیز خوب می ماند. در طو هفته سوم بعد از چیدن می رسد (در اکتبر). مانند رم بیوتی، درختی بزرگ، قوی، مقاوم، پر بار، با بار منظم است.

 

خرید نهال سیب رم بیوتی  : 3807  

قیمت نهال سیب رم بیوتی ریشه ای قیمت نهال رم بیوتی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب رم بیوتی پایه رویشی قیمت نهال رم بیوتی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب رد اسلیویز و نهال سیب رد اسلیویز-نهال سیب اصلاح شده رد اسلیویز Red Sleeves (M. Red)

 

نهال سیب رد اسلیویز و خرید نهال سیب رد اسلیویز قیمت نهال سیب میوه: حجم متوسط به قطر 60 الی 65 میلیمتر دارد. خوش منظر، با رنگ غالب قرمز روی متن زرد مایل به سبز است. طعم لذیذ و شیرینی دارد. نسج آن ترد، بسیار مناسب باغچه های منازل و زود رس است، عمر نگهداری در خارج از سردخانه خوب است. اواخر آگوست و اوایل سپتامبر می رسد. در 18 درجه ی فارنهایت نسج بسیار خوبی ایجاد می شود که به مدت یک ماه پس از برداشت می ماند. درخت زود بارده، با عادت رشد فشرده، به هرس کم نیاز دارد، تنک کردن لازم است روی پایه M.27 انجام شود. برای باغچه های منازل تربیت می شود.

 

خرید نهال سیب رد اسلیوز  : 3808  

قیمت نهال سیب رد اسلیوز ریشه ای قیمت نهال رد اسلیوز گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب رد اسلیوز پایه رویشی قیمت نهال رد اسلیوز گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال سیب استارک گلد و نهال سیب استارک گلد-نهال سیب اصلاح شده استارک گلد Stark Summer Gold

 

نهال سیب استارک گلد و خرید نهال سیب استارک گلد بهترین نهال سیب میوه آن درشت است و حدود5ر 3 اینچ قطر و 2 الی 5ر 2 اینچ طول دارد. پوست صاف، براق، تا حدی مومی دارد، نقطه ها کم ولی مشخص هستند، رنگمتن زرد با گونه ای با رنگ قرمز است. گوشت سفید با اندکی زردی، محکم، طعم ملایم بدون عطر، با کیفیت خوب است. 2 هفته زود تر از مک اینتاش می رسد. از حیث شکل و اندازه به مک اینتاش شبیه است.
درخت: خیلی پربار، با حجم متوسط، مقاوم به سرماست، باردهی منظم سالیانه دارد.

 

خرید نهال سیب استارک گلد  : 3809  

قیمت نهال سیب استارک گلد ریشه ای قیمت نهال استارک گلد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب استارک گلد پایه رویشی قیمت نهال استارک گلد گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب استارک سوپریم و نهال سیب استارک سوپریم-نهال سیب اصلاح شده استارک سوپر سوپریم Stark SpuerSuprem

 

نهال سیب استارک سوپریم و خرید نهال سیب استارک سوپریم نهال سیب زودبازده اندازه میوه شکل و طعم آن، کلا شبیه Starkrimsan Delicious است. رنگ پوست، قرمز روشن به رنگ گیلاس است، پوست رنگ خود را در طول برداشت نگه می دارد. ضخیم، صاف، گوشت سفید اطلسی با سایه ای از رنگ سبز، محکم و ترد است. برداشت آن تقریبا یک هفته بعد از دلیشز است، اندازه درخت متوسط کوچک، رویش عمودی، تیپ اسپور، مقاوم و خیلی پر بار است.

 

خرید نهال سیب استارک سوپریم  : 3810  

قیمت نهال سیب استارک سوپریم ریشه ای قیمت نهال استارک گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب استارک سوپریم پایه رویشی قیمت نهال استارک گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب سان رایس و نهال سیب سان رایس-نهال سیب اصلاح شده سان رایس Sunrise

 

نهال سیب سان رایس و خرید نهال سیب سان رایس نهال سیب اصلاح شده- سیبی با کیفیت اعلا برای اوخر تابستان با ظاهر بسیار جالب است.

میوه: 50% پوست پوشیده از نقاط صورتی یا قرمز روی متن زرد کم رنگ است. میوه درشتی دارد، به طور متوسط به وزن 200گرم، فرم میوه اغلب نا منظم است. به سوزش آفتاب مقاوم است. گوشت محکم، ترد، و آبدار، عطر و طعم ملایم شیرین و اندکی ترش مزه، و کمی معطر دارد. در سرد خانه های کنترل شده (CA) تا دو ماه قابل نگهداری است. درخت قوی با اسپور های فراوان، زود به بار می رسد، پر بار، تا حدی مقاوم به سفیدک آردی است.

 

خرید نهال سیب سان رایس  : 3811  

قیمت نهال سیب سان رایس ریشه ای قیمت نهال سان رایس گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب سان رایس پایه رویشی قیمت نهال سان رایس گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب ویلیامز و نهال سیب ویلیامز-نهال سیب اصلاح شده ویلیامز پراید (William ,s Pride)

 

نهال سیب ویلیامز و خرید نهال سیب ویلیامز نهال سیب پیوندی میوه: حجم متوسط 74 میلیمتر قطر، تا حدی بیضی تا گرد، فرم یکنواخت، رنگ پوست سبز با پوشش 90% رنگ قرمز، صاف، کمی مومی، و بدون زنگار دارد، گوشت میوه به رنگ کرم روشن، محکم، ترد، آبدار، طعم تا حدی اسیدی، خیلی کم Spicy است، در سرد خانه های کنترل شده (CA) تا 6 هفته با کیفیت خوب قابل نگهداری است. به طور کلی سیب تابستانه بسیار اعلایی شناخته شده است. حدود 7 الی 8 هفته زودتر از دلیشز ها می رسد، بار دهی متوسط دارد و همه ساله بارور است. میوه بعد از رسیدن به خوبی روی درخت می ماند، دوران گل دهی از اوایل فصل تا اواسط آن است، فصل خطر سرمازدگی آن نسبت به دلیشز و جوناتان و گلدن کمتر است، در مقابل Scab  مصون، مقاوم به زنگ سیب، تا حدی مقاوم به فایربلایت و سفیدک همچنین به لکه سیاه، Bitter Pit و واتر کر (Water Core) است.
کریمسون گالا (Crimson Gala) – موتانی زاز رویال گالا، با امتیاز داشتن رنگ جالب تر و قرمز تر است که آن را بازارپسند تر می کند (رنگ قرمز شبیه رنگ گیلاس). میوه به طور یکنواخت رنگ می گیرد، فرم میوه یکنواخت و گردتر از " رویال گالا " است. طعم شیرین و معطر و بسیار مطلوبی دارد.
2. پاسیفیک گالا Pacific Gala- کل درخت از یک موتان به دست آمده است که از "رویال گالا" ناشی می شود. امتیاز عمده ی آن به سایر ارقام گالا رنگ قرمز یکپارچه ی آن است. با رگه های پر رنگ تر از متن که در تمام سطح میوه دیده می شوند. طعم شیرین و خیلی مطلوبی دارد، عمر انباری آن زیاد است و کیفیت خود را در انبار از دست نمی دهد. در طول مدت نگهداری در سردخانه پوست آن صاف و بدون چین و چروک باقی می ماند.
3. گرتارکالا، یا گالای بزرگ (stark Grand GALA) – موتان دیگری از رویال گالا است. درشتی و حجم بزرگ این رقم دلیل رجحان آن به سایر ارقام " گالا" و عامل مهمی در بازار پسندی آن است. حجم آن معمولا دو برابر گالاهای معمولی است. از نظر سایر خواص شبیه " رویال گالا" است.

 

خرید نهال سیب ویلیامز پراید  : 3812  

قیمت نهال سیب ویلیامز پراید ریشه ای  قیمت نهال ویلیامز پراید گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب ویلیامز پراید پایه رویشی قیمت نهال ویلیامز پراید گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

خرید نهال سیب آزادی و نهال سیب آزادی-نهال سیب اصلاح شده آزادی (Freedom)

 

نهال سیب آزادی و خرید نهال سیب آزادی انواع نهال سیب این رقم نیز به دلیل مقاومتش در مقابل امراض عمده ی سیب،و با گوشت ترد و طعم بسیار مطلوب و رنگ قرمز جالب، خواهان زیادی در بازار سیب دارد. در طول ماه های سپتامبر تا اکتبر ( مهر و آبان ) می رسد. در مقابل فایربلایت، سفیدک، زنگ سیب، و تاول سیب (Sail) مقاوم است. هم در بازار تازه خواری و هم پختن در صنایع متنوع سیب مصرف دارد. خاصیت انباری خوبی دارد، درخت خیلی به سرما مقاوم ( تا 45- درجه ی سانتی گراد) است، مناسب مناطق سردسیری ایران از قبیل اردبیل، مشگین شهر، سمیرم، دماوند، ارتفاعات سراجوی مراغه و مناطق مشابه دیگر.
فوجی قرمز (T. A. C-114)- این رقم ناشی از فوجی، حاصل انتابی از موتان شاخه ای  ( LimliSpart) است. ابتدا روی یک درخت فوجی معمولی، شاخه ای به مرحله ظهور رسید که 80% تا 95% سطح آن را رنگ قرمز استثنائی پوشیده شده بود. این پدیده جدید علاوه بر رنگ 4 تا 6 روز زود تر از "فوجی" استاندارد می رسد. این خاصیت به طور یکنواخت شامل اکثر میوه ها می شود. به طوری که فقط یک یا دو برداشت برای چیدن همه ی میوه ها کافی است. خود درخت به طور استاندارد، با تولید خوب، شاخه  های کوتاه Spart، با قدرت رویشی متوسط، تا خیلی خوب می تواند با هر رقم دیپلوئید که هم زمان با آن به گل می نشیند تلقیح شود. برداشت اواسط تا اواخر اکتبر (آبان) انجام می گیرد.


خرید نهال سیب اصلاح شده آزادی  : 3813  

قیمت نهال سیب اصلاح شده آزادی ریشه ای قیمت نهال آزادی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب اصلاح شده آزادی پایه رویشی قیمت نهال آزادی گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب بتابرن قرمز و نهال سیب بتابرن قرمز-نهال سیب اصلاح شده بتا برن قرمز ( Hillwel & Hidada )

 

نهال سیب بتابرن قرمز و خرید نهال سیب بتابرن قرمز ارقام نهال سیب بر خلاف بتابرن معمولی رنگ قرمز یکدستی دارد که تمام سطح میوه را می پوشاند. همین عامل موجب رونق بازار آن شده است. این استرین، طعم شیرین ملایم دارد، نسج محکم و ترد آن مناسب تازه خواری است. در عین حال این رقم برای پختن ( کمپوت و مربا و غیره) خوب است. تمایل به یال آوری دارد. به همین جهت لازم است با تنک کردن و هرس در سال های آور، آن را تعدیل کرد. اگر این کار انجام نگیرد و اجازه دهند بار زیاد نگه دارد، از رشد گیاهی آن به شدت کاسته خواهد شد سال آوری تشدید خواهد شد.

 

خرید نهال سیب بتابرن قرمز  : 3814  

قیمت نهال سیب بتابرن قرمز ریشه ای قیمت نهال بتابرن قرمز گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب بتابرن قرمز پایه رویشی قیمت نهال بتابرن قرمز گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

 

خرید نهال سیب پی نوا و نهال سیب پی نوا-نهال سیب اصلاح شده پی نوا (Pi-A-11,24)

 

نهال سیب پی نوا و خرید نهال سیب پی نوا نهال سیب حجم متوسط، طعم ترش و شیرین بسیار مطلوب، خاصیت نگهداری انباری خوب که تا اوایل آوریل و مه ( فروردین و اردیبهشت) در سرد خانه ای معمولی قابل نگهداری است و در سرد خانه های (CA) تا خرداد ماه. درخت به سرمای زمستان و اویل بهار مقاوم است و گیاهی متوسط ، با بارآوری منظم و زیادی دارد.برای اینکه درخت خوب بار بگیرد باید شاخه های بار ده را به طور منظم هرسال با هرس عوض و تازه کرد.هرس معمولی و تنک کردن میوه را به خوبی تحمل می کند.
زستا (Zests) – یک رقمی زود رس است که حدود 2 تا 3 هفته زود تر از گالا می رسد. 60 الی 85 درصد پوست به رنگ قرمز و قطر متوسط آن حدود 35 اینچ (5ر7 سانتی متر) است. قابلیت نگهداری در انبار در مقایسه با سایر ارقام زود رس بهتر است. نسج میوه آبدار، ترد و نرم است. بیشتر معروفیت آن به خاطر عطر و طعم مطلوب آن است (نظیر گلاب ما).

 

خرید نهال سیب پی نوا  : 3815  

قیمت نهال سیب پی نوا ریشه ای قیمت نهال پی نوا گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه بذری)

قیمت نهال سیب پی نوا پایه رویشی قیمت نهال پی نوا گلدانی/نایلکس (نهال سیب پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال سیب و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال سیب،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال سیب با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال سیب

خرید نهال سیب

قیمت نهال سیب پایه کوتاه

بهترین نهال سیب زرد

قیمت نهال سیب گلاب

قیمت نهال سیب سیاه

پربارترین درخت سیب

نهال سیب گالا

انواع درخت سیب

زمان کاشت نهال سیب

انواع نهال سیب

نهال سیب پایه رویشی

نهال سیب مالینگ

نهال سیب گلدانی

 

بذر سیب-سیب-نهال سیب-نهال1ساله یکساله سیب-نهال 2ساله دوساله سیب-نهال 3ساله سه ساله سیب-روش کاشت نهال سیب-خواص سیب-خواص هسته سیب-ارقام سیب-ارقام تجاری سیب-فروش نهال سیب-خرید نهال سیب-انواع نهال سیب-بهترین رقم سیب-فروش بذر سیب-خرید بذر سیب-بهترین نوع نهال سیب-قیمت نهال سیب-پرورش سیب-تکثیر درخت سیب-چگونه سیب بکاریم-نهال سیب پاکوتاه-انواع سیب پا کوتاه-خرید نهال سیب پاکوتاه-فروش نهال سیب پاکوتاه-ارقام سیب پاکوتاه-اسم انواع سیب-انواع سیب درختی-لیست قیمت انواع نهال سیب-فروش نهال اصلاح شده سیب-خرید نهال اصلاح شده سیب-فروش نهال-فروش نهال سیب در تهران-فروش نهال سیب در کرج-فروش نهال اصلاح شده سیب در تهران-فروش نهال اصلاح شده سیب در کرج-سیب-ارقام نهال سیب-بذر سیب -نهال سیب پاکوتاه-انواع سیب پا کوتاه-خرید نهال سیب پاکوتاه-فروش نهال سیب پاکوتاه-ارقام سیب پاکوتاه-اسم انواع سیب-انواع سیب-لیست قیمت انواع نهال سیب-فروش نهال اصلاح شده سیب-خرید نهال اصلاح شده سیب-فروش نهال سیب در تهران-فروش نهال سیب در کرج-فروش نهال اصلاح شده سیب در تهران-فروش نهال اصلاح شده سیب در کرج-ارقام نهال سیب-فروش نهال سیب از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت سیب-بهترین نوع سیب-درخت سیب-فروش نهال سایز بزرگ سیب-فروش نهال بن دار سیب-فروش درخت سیب-خرید نهال سایز بزرگ سیب-خرید نهال بن دار سیب-خرید درخت سیب-نهالستان سیب-مرکز فروش نهال سیب-پرورش نهال سیب-فاصله کاشت درخت سیب-زمان هرس درخت سیب -پرورش درخت سیب در گلدان-نیاز آبی درخت سیب-نگهداری درخت سیب در گلدان-نیاز آبی درخت سیب-قلمه زدن درخت سیب-انواع سیب در ایران-نحوه نگهداری درخت سیب-کاشت هسته سیب-درخت سیب زینتی--قیمت سیب-قیمت نهال سیب-سیب و لاغری-نهال سیب شناسنامه دار-تکثیر درخت سیب-فصل برداشت سیب-نحوه کاشت درخت سیب-روش کاشت درخت سیب-درخت سیب-درخت سیب-آموزش پیوند زدن درخت سیب- هرس درخت سیب-سمپاشی درخت سیب-بیماریهای  درخت سیب-نگهداری درخت سیب-تقویت درخت سیب-عمر درخت سیب-باغ سیب-کاشت سیب در خانه-زمان کاشت نهال سیب-احداث باغ سیب-قیمت سیب-نهال سیب-خرید نهال سیب-ارقام نهال سیب-شکوفه درخت سیب-علت ریزش میوه سیب-فاصله کاشت درخت سیب-عکس درخت سیب

نهالستان,خرید نهال,فروش نهال,قیمت نهال,ایران نهال,ایرانهال,نهالستان ایران نهال,نهالستان جهاد کشاورزی,نهالستان جهاد دانشگاهی,نهالستان پردیس کشاورزی,نهالستان دانشگاه تهران,نهالستان بزرگ کرج,نهالستان نمونه کرج,نهال گردو , نهال گردو چندلر , نهال گردو خوشه ای , نهال گردو اسرائیلی , نهال گردو فرنور , نهال گردو کانادایی , نهال گردو ژنوتیب , نهال گردو تویسرکان , نهال بلوط , نهال بلوط شیرین , نهال بلوط همیشه سبز , نهال بلوط قرمز , نهال شلیل , نهال شلیل شمس , نهال شلیل مغان , نهال شلیل انجیری , نهال شلیل سبز , نهال شلیل حسن پور , نهال شلیل سفید , نهال شلیل زودرس , نهال شلیل شبرنگ , نهال شلیل ایندیپندنس ,نهال شلیل زودرس حسن پور , نهال بلوبری سردسیری , نهال بلوبری گلدانی , نهال بلوبری گرمسیری , نهال بلوبری پاکوتاه , نهال شاه توت اصلاح شده , نهال شاه توت کن , نهال شاه توت مشهد , نهال شاه توت , نهال بلوبری , نهال گلابی ,نهال گلابی شاه میوه , نهال گلابی اسپادانا , نهال گلابی پایه کوتاه , نهال گلابی اصلاح شده , نهال گلابی نطنز , نهال گلابی بیروتی , نهال بادام , نهال بادام خوشه ای , نهال بادام دیرگل , نهال بادام مامایی , نهال بادام تونو , نهال بادام آذر , نهال بادام دیمی , نهال بادام فرانیس , نهال بادام اصلاح شده , نهال سنجد , نهال سنجد حاج حسین ,نهال سنجد حاج حسینی , نهال سنجد خرمایی , نهال سنجد قزل , نهال سنجد تلخ , نهال سنجد خوشه ای , نهال سنجد دیم , نهال زرشک , نهال زرشک پفکی , نهال زرشک بیدانه , نهال زرشک قائنات , نهال زرشک زینتی , نهال زرشک قرمز , نهال زرشک آبگیری , نهال انگور , نهال انگور یاقوتی , نهال انگور شانی , نهال انگور زودرس , نهال انگور کشمشی , نهال انگور شرابی , نهال انگور شامپاین , نهال انگور بلک ویلیام , نهال انگور عسگری , نهال انگور قزل اوزوم , نهال سماق , نهال سماق قرمز , نهال سماق آمریکایی , نهال انجیر , نهال انجیر استهبان , نهال انجیر زرد , نهال انجیر اسرائیلی , نهال انجیر مقاوم به سرما , نهال انجیر سردسیری , نهال انجیر خشک , نهال انجیر گلابی , نهال انجیر پیوندی , نهال انجیر سه فصل , نهال زستون , نهال زیتون زرد , نهال زیتون کنسروالیا , نهال زیتون تلخ , نهال زیتون مانزالینا , نهال زیتون سیاه , نهال زیتون آربیکن , نهال زیتون میشن , نهال زیتون فیشمی , نهال زیتون سبز , نهال موز , نهال موز پاکوتاه , نهال موز سردسیری , نهال موز آبی , نهال موز کاوندیش , نهال موز قرمز , نهال موز ابلق , نهال آناناس , نهال زغال اخته , نهال زغال اخته الموت , نهال زغال اخته اصلاح شده , نهال زغال اخته پیوندی , نهال انار , نهال انار گرمسیری , نهال انار بی هسته , نهال انار شیرین یزد , نهال انار دانه سیاه یزد , نهال انار ژله ای , نهال انار بی دانه افغانستان , نهال بی دانه , نهال انار گلوباریک , نهال انار ملس , نهال انار ترش , نهال زردالو , نهال زردالو پایه رویشی , نهال زردالو دیرگل , نهال زردالو پرتقالی , نهال زردالو عسگرآباد , نهال زردالو رجبعلی , نهال زردالو قیسی , نهال زردالو گرمسیری , نهال زردالو قرمز , نهال زردالو شاهرودی , نهال آلبالو , نهال آلبالو مجاری , نهال آلبالو درشت , نهال آلبالو اسرائیلی , نهال آلبالو بوترمو , نهال آلبالو محلی , نهال آلبالو پیوندی , نهال آلبالو رسمی , نهال آلبالو سیگانی , نهال خرمالو , نهال خرمالو گوجه ای , نهال خرمالو موزی , نهال خرمالو گلدانی , نهال خرمالو سردسیر , نهال خرمالو انبه ای , نهال گوجه سبز , نهال گوجه سبز زودرس , نهال گوجه سبز سردرود , نهال گوجه سبز برغان , نهال گوجه سبز شهریار , نهال گوجه سبز ترکیه ای , نهال گوجه سبز قرمز , نهال گوجه سبز سردری , نهال ازگیل , نهال ازگیل پیوندی , نهال ازگیل ژاپنی پیوندی , نهال ازگیل محلی , نهال توت موزی , نهال توت موزی قرمز , نهال توت موزی سفید , نهال شاه توت موزی , نهال توت , نهال آمریکایی , نهال توت سفید , نهال توت سیاه , نهال توت مجنون , نهال توت قرمز , نهال توت هرات , نهال توت کاکوزا , نهال توت شمیرانی , نهال توت مشهد , نهال آلو , نهال آلو بخارا , نهال آلو شابلون , نهال آلوچه , نهال آلو کالیفرنیا , نهال آلو سیاه , نهال آلو قرمز , نهال آلوچه جنگلی , نهال آلو برقانی , نهال آلو بخارا سیاه , نهال آلوچه سبز , نهال سیب , نهال سیب آبی , نهال سیب عروس , نهال سیب گلاب , نهال سیب توسرخ , نهال سیب سیاه , نهال سیب گرمسیری , نهال سیب فرانسوی , نهال سیب سبز , نهال سیب قرمز , نهال سیب ترش , نهال پسته , نهال پسته اکبری , نهال پسته پیوندی , نهال پسته هیبریدی , نهال پسته آمریکایی , نهال پسته اسرائیلی , نهال فندق , نهال فندق پرمحصول , نهال فندق ماکادیمیا , نهال فندق انیس , نهال فندق ترکیه , نهال فندق استرالیایی , نهال فندق انیس ترکیه , نهال فندق پیوندی , نهال هلو , نهال هلو زعفرانی , نهال هلو زودرس , نهال هلو جوادی , نهال هلو کاردی , نهال هلو خونی , نهال هلو پاییزه , نهال هلو انجیری خونی , نهال هلو انجیری , نهال هلو انجیری زعفرانی , نهال هلو البرتا , نهال گیلاس , نهال گیلاس خوشه ای , نهال گیلاس اسرائیلی , نهال گیلاس تکدانه , نهال گیلاس پاکوتاه , نهال گیلاس تکدانه مشهد , نهال گیلاس زودرس , نهال گیلاس سورینام , نهال گیلاس آمریکایی , نهال گیلاس هارت , نهال گیلاس مقاوم به سرما , نهال به , نهال به قرمز , نهال به ژاپنی , نهال به اصفهان , نهال به ترش , نهال به پاکوتاه , نهال عناب , نهال عناب گلابی , نهال عناب پیوندی , نهال عناب بیرجند , نهال عناب چینی , نهال عناب ژاپنی , نهال عناب ترکیه , نهال عناب اوکراینی , نهال عناب خرمایی , نهال عناب گردویی , نهال پایه رویشی , نهال زودبازده , نهال شناسنامه دار , نهال اصلاح شده , نهال کشت بافت , نهال ژنوتیپ , نهال پیوندی , نهال دیرگل , نهال مقاوم به سرما , خرید نهال , فروش نهال , قیمت نهال , نهالستان , نهالفروشی , ارقام نهال , نهال میوه , نهال گلدانی , نهال ریشه لخت , نهال بن دار , نهال 1ساله , نهال 2ساله , نهال 3 ساله , نهال 4 ساله , نهال 5 ساله , خرید بذر , فروش بذر , قیمت بذر , لیست قیمت نهال , خرید میوه , فروش میوه , قیمت میوه,نهالستان جهاد کشاورزی تهران,نهالستان جهاد کشاورزی مشهد,نهالستان جهاد کشاورزی دماوند,نهالستان جهاد کشاورزی تبریز,نهالستان جهاد کشاورزی ارومیه,خرید نهال از جهاد کشاورزی,خرید نهال از جهاد کشاورزی مشهد,خرید نهال از جهاد کشاورزی تبریز,خرید نهال از جهاد کشاورزی گیلان,خرید نهال از جهاد کشاورزی قزوین,خرید نهال از جهاد کشاورزی شیراز,خرید نهال از جهاد کشاورزی شهریار,خرید نهال بلوط,خرید نهال شلیل,خرید نهال بلوبری,خرید نهال شاه توت,خرید نهال گلابی,خرید نهال بادام,خرید نهال سنجد,خرید نهال زرشک,خرید نهال انگور,خرید نهال سماق,خرید نهال انجیر,خرید نهال زیتون,خرید نهال موز,خرید نهال آناناس,خرید نهال زغال اخته,خرید نهال انار,خرید نهال زردالو,خرید نهال آلبالو,خرید نهال خرمالو,خرید نهال گوجه سبز,خرید نهال ازگیل,خرید نهال ازگیل ژاپنی,خرید نهال توت موزی,خرید نهال توت,خرید نهال گردو,خرید نهال آلو,خرید نهال سیب,خرید نهال پسته,خرید نهال فندق,خرید نهال هلو,خرید نهال گیلاس,خرید نهال به اصفهان,خرید نهال عناب