JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال مثمر

خرید نهال انگور : نهال انگور

 

نهال انگور و خرید نهال انگور (Vitis vinifera L)

نهالستان انگور

خرید نهال انگور و نهال انگور این گیاه از تیره انگور (Vitaceae) بوده و جنس ویتیس (Vitis) دارای دو جنس زیر جنس موسکادینیا (Muscadinia) و ائوویتیس (Euvitis) می باشد. گونه های مربوط به زیر جنس ائوویتیس شامل منشاء آسیایی ( V. amrensis) ، منشاء آسیا – اروپا (V.viniferaL.) و منشاء امریکایی (V. Labrusca , V. berlandieri , V. riparia , V. solanis) می باشد.

انواع نهال انگور ویتیس وینیفرا به صورت تجاری پرورش داده می شود و زیر گونه مهم ان ویتیس ساتیوا (V. sativa) می باشد که میوه های ارقام مختلف این ریز گونه قابل خوراک است. جوانه های باروز انگور از نوع جوانه های مرکب (Compound buds) بوده و هنگام بیدار شدن ابتدا یک شاخه حاصل شده و روی آن بین 1الی 4 خوشه ظاهر می شود. اکثر ارقام انگور گل های کامل و دو جنسی دارند اما برخی از آنها همچون V. rotundifolia دو پایه می باشند. محل استقرار جوانه های بارور در جانب شاخه های یک ساله بوده و تراکم جوانه های بارور بر روی شاخه سک ساله انگور ، به ارقام مختلف آن بستگی دارد. معمولا در ارقام دانه دار، تراکم جوانه های بارور در قسمت پایین شاخه و در ارقام بیدانه مثل انگور سفید بیدانه ، تراکم جوانه های بارور بین گروه های چهارم تا دوازدهم بیشتر می باشد. در طول شاخه های یک ساله ، روس هر گره دو جوانه وجود دارد که یکی از آنها بدون نیاز سرمایی در فصل رشد سال جاری بیدار شده و شاخه های جانبی را حاصل می کند و جوانه  دیگر که جوانه اصلی نام دارد بعد از گذراندن یک دوره سرما در سال آتی فعال می شود.

روی هر گره شاخه یک ساله علاوه بر جوانه ها ، خوشه (Cluster) و یا پیچک (Tendril) و برگ ها قرار می گیرند.

خرید نهال انگور.پیچک ها که از لحاظ  زیست شناسی تشابه عضوی (Analog) با خوشه ها دارند ، بر روی شاخه یک ساله بعد از اتمام گره های مربوط به خوشه ،  روی گره های تولید کننده پیچک قرار می گیرند. خوشه ها و پیچک ها در روی هر گره و در مقابل برگ ها قرار می گیرند. طرز قرار گرفتن خوشه ها و یا پیچک ها در ارقام انگور اروپایی دو در میان بوده به طوری که دو گره متوالی حاوی خوشه یا پیچک می باشند. برگ های انگور پهن با رگبندی پنجه ای و حاوی پنج لوب بوده و در برخی از ارقام انگور لوب ها کاملا مشخص می باشد.

زمان تمایز گل ، اوایل تیرماه بوده و معمولا همزمان با گلدهی فصل جاری می باشد. هنگامی که میانگین دما در اوایل بهار به 10 درجه سانتی گراد برسد، جوانه های انگور بیدار می شوند که معمولا مطابق با نیمه دوم اردیبهشت ماه می باشد. خوشه های گل (Inflorescences) در اوایل خرداد ظاهر شده و گل ها در نیمه اول تیر ماه و حدود 5/1 الی 2 ماه بعد از بیدار شدن جوانه ها ، باز می شوند. مدت گلدهی در انگور 10-8 روز می باشد . هر گل انگور شامل 5 کاسبرگ ، 5 گلبرگ ، 5پرچم و یک مادگی با 3-2 عدد برچه (Carpel) می باشد. گلبرگ ها به رنگ سبز بوده و از بالا به هم چسبیده و به صورت کلاهک (Calyptera) از گل جدا می شوند. داخل هر برچه دو عدد تخمک وجود دارد و در صورت تلقیح کامل 6-4 عدد بذر در داخل هر میوه حاصل می شود. گل های انگور روی گل آذین خوشه ای مرکب تشکیل می شوند. میوه های انگور از نوع سته حقیقی بوده و بستگی به شرایط اقلیمی منطقه و نوع رقم انگور در اواخر تابستان تا اوایل پاییز می رسند. در حدود 300 رقم انگور در ایران وجود دارد و برخی از ارقام تجاری آن شامل انگور سفید بیدانه ، انگور قرمز بیدانه، صاحبی، ریش بابا، یاقوتی، حسینی، عسگری، فخری، شیرازی و خلیلی می باشد.

فروش نهال انگور.نیاز سرمایی جوانه های انگور در حدود 350-100 ساعت زیر 7 درجه سانتی گراد می باشد. انگور از درختان میوه مناطق معتدل بشمار می آید و به سرمای شدید زمستان حساس بوده و به طور متوسط سرمای 18- درجه سانتی گراد را تحمل می کند. این گیاه به تابستان های گرم و زمستان های ملایم نیاز دارد. انگور مقاوم به خشکی، نیمه مقاوم به شوری خاک و مقاوم به خاک های آهکی بوده و در مناطقی که میزان بارندگی بیشتر از 300 میلی متر باشد ، می توان به صورت دیم پرورش داد و در مناطق کم باران در طی فصل رشد 4-3 نوبت آبیاری می شود. خاک های سبک با بافت لومی شنی برای پرورش انگور مناسب می باشد. ازیاد انگور توسط قلمه های خشبی که در اواخر پاییز و یا اواسط هار تهیه می شوند، انجام می گیرد. اکثر قلمه های انگور به راحتی ریشه حاصل می کنند اما برخی از ارقام انگور همچون ویتیس برلاندیری (V. berlandieri) سخت ریشه زا هستند. در کشور های اروپا و امریکا به علت وجود شته فیلوکسرا(Phylloxera) که ارقام اروپایی به آن حساس می باشند و در ریشه گال ایجاد می کند ، از پایه های ارقام انگور امریکایی استفاده می شود و برای این منظور از طریق پیوند نیمانیم و یا پیوند روی میزی (Bench grafting) توسط پیوند ، ارقام انگور مورد نظر تکثیر داده می شوند. در مناطقی که زمستان های سرد و یخبندان های شدید دارند ، بوته های انگور به روش خوابیده یا خزنده که یک روش سنتی می باشد ، هدایت و تربیت می گردند. اما در مناطق که زمستان های ملایم دارند می توان بوته های انگور را به صورت داربستی و با روش های مختلف هدایتی از جمله روش کوردون، پاچراغی ، چتری و سیلوز پرورش داد. فاصله کشت بوته ها در روش خوابیده 3 متر و در روش داربستی در حدود 5/2 متر می باشد. شاخه های یک ساله انگور همه ساله نیاز به هرس دارند و شدت هرس با توجه به قدرت رشد بوته ها و نوع رقم انگور به صورت هرس کوتاه از روی  3-2 جوانه ، هرس متوسط از روی 5-4 جوانه و هرس طویل از روی 12-8 جوانه انجام می گیرد. هرس مخلوط یا گیو در بوته های انگور که به روش پاچراغی با شاخه طویل هدایت شده باشند، انجام می گیرد. در این روش یک شاخه طویل و یک شاخه کوتاه در روی هر بازوی فرعی ، باقی گذاشته می شود. هرس کوتاه در بوته های ضعیف که باروری کمتر دارند، انجام میگیرد. دیر هرس کردن انگور موجب بروز اشک مو (Weeping) یا گریه مو می گردد. زیرا در اوایل بهار هنگامی که دمای خاک به 10 درجه سانتی گراد می رسد، ریشه مو شروع به جذب آب و مواد معدنی کرده و دیر هرس کردن موجب ترشح شیره خام از محل برش شاخه می شود. در طی فصل رشد ، برای افزایش کمیت و کیفیت محصول ، در بوته های ارقام نهال انگور انگور هرس سبز انجام داده می شود. برای این منظور عملیاتی همچون حذف تعدادی از برگ ها ( معمولا 20 درصد از برگ ها )، نوک برداری یا پانسمان ، حلقه برداری در پایین شاخه های یک ساله ، تنک کردن خوشه ها و حذف شاخه های فرعی انجام می گیرد. معمولا برای رشد کامل هر خوشه انگور به 26-22 عدد برگ نیاز می باشد و بوته هایی که به صورت خوابیده پرورش داده می شوند در اثر عدم رسیدن نور کافی و تهویه ناقص، خوشه ها به طور کامل نمی رسند و وجود رطوبت نسبی بالا در داخل بوته سبب رشد امراض قارچی بویژه سفیدک می گردد. معمولا حذف 20 درصد از برگ های اضافی برای هر بوته قیمت نهال انگور.مناسب است. حلقه برداری در پایین شاخه های یک ساله موجب کاهش ریزش گل ها ، افزایش اندازه حبه ها و زودرس شدن محصول می گردد. برای کاهش ریزش گل ها معمولا عمل حلقه برداری یک هفته قبل از گلدهی و برای افزایش حجم یا اندازه حبه ها بویژه در ارقام بیدانه عمل حلقه برداری ، کمی پس از ریزش طبیعی کل ها انجام می گیرد.

 نهالستان انگور پیوندی

خرید نهال انگور بی دانه سفید و نهال انگور بی دانه سفید و خرید نهال انگور بی دانه قرمز و نهال انگور بی دانه قرمز

نهال انگور بی دانه سفید پیوندی و خرید نهال انگور بی دانه سفید این رقم کشمشی نیز نامیده میشود. دو رنگ سفید مایل به زرد و قرمز دارد و از بهترین انگورهای مجلسی است، برای تولید کشمش مرغوب بدون دانه و نیز برای شیره پزی بهکار میرود. طول خوشه آن به نسبت بلند و تراکم متوسط دارد و دم آن سبز رنگ است. حبه ها بدون دانه و گرد و ضخامت پوست آنها متوسط است.

 

خرید نهال انگور بیدانه سفید و خرید نهال انگور بیدانه قرمز 

قیمت نهال انگور بیدانه سفید/قرمز ریشه ای  قیمت نهال انگور بیدانه سفید/قرمز گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور بیدانه سفید/قرمز- پایه رویشی قیمت نهال انگور بیدانه سفید/قرمز گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

نهالستان انگور جهاد کشاورزی

خرید نهال انگور شاهانی و نهال انگور شاهانی

نهال انگور شاهانی و خرید نهال انگور شاهانی اصلاح شده شاهانی را انگور سلطانی نیز می نامند. در اغلب نقاط مو خیز ایران کاشته میشود. در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. هر دو نوع آن مصرف تازه خوری دارند و نیز دزر تهیه مویز از آن استفاده میکنند. به علت ضخامت زیاد پوست آن قابل نگهداری است. از آب آن در شیره پزی نیز استفاده میکنند. خوشه های آن استوانه ای متورم و حبه هی متوسط، گرد و دانه دارند. جزو ارقام زودرس به حساب می آید و محصول آن زودتر از بیدانه به بازار عرضه میگردد.انگورهای تازه  نهال انگور مجلسی

برای تازه خوری مصرف میشوند. باید ظاهری جذاب و کیفیت بالایی داشته باشند. از مهم ترین ویژگی های این ارقام عبارت اند از : مقاومت در برابر حمل و نقل، مقاومت در برابر بیماری ها، اتصال محکم حبه به خوشه، دیر خشک شدن دم خوشه و حبه، تراکم مناسب خوشه، یکنواختی رسیدن حبه ها و رنگ و طعم مناسب.

 

خرید نهال انگور شاهانی  : 9501

قیمت نهال انگور شاهانی ریشه ای  قیمت نهال انگور شاهانی گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور شاهانی پایه رویشی  قیمت نهال انگور شاهانی گلدانی/نایلکس  

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهالستان انگور موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال

خرید نهال انگور عسگری و نهال انگور عسگری

نهال انگور عسگری و خرید نهال انگور عسگری زودبازده بیشتر به مصرف تازه خوری میرسد و نیز برای تهیه کشمش از آن استفاده میشود. شاخه ها در سمت انتهایی قرمز و در قسمت پایینی سبز رنگ است. حبه ها تقریبا کشیده و سفید رنگ اند و به سبب داشتن پوست نازک، قابلیتنگهداری خوبی ندارند.جزو انگورهای زودرس محسوب میشود.

 

خرید نهال انگور عسگری  : 9502

قیمت نهال انگور عسگری ریشه ای  قیمت نهال انگور عسگری گلدانی/نایلکس

قیمت نهال انگور عسگری- پایه رویشی قیمت نهال انگور عسگری گلدانی/نایلکس

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور صاحبی و نهال انگور صاحبی

نهال انگور صاحبی و خرید نهال انگور عسگری بهترین نهال انگور در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. بیشتر مصرف تازه خوری دارد. شاخه ها در قسمت پایینی سبز رنگ اند. خوشه ها تراک اندکی دارند. شکل خوشه ها تقریبا مخروط کامل بوده و حبه ها بیضی شکل متورم، درشت و هسته دارند. به دلیل ضخامت میوه، قابلیت انباری خوبی دارد. نوع قرمز رنگ آن مرغوب تر است.

 

خرید نهال انگور صاحبی  : 9503

قیمت نهال انگور صاحبی ریشه ای  قیمت نهال انگور صاحبی گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور صاحبی- پایه رویشی قیمت نهال انگور صاحبی گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور لعل بیدانه و نهال انگور لعل بیدانه

نهال انگور لعل بیدانه و خرید نهال انگور لعل بیدانه قیمت نهال انگور یکی از مهمترین ارقام تازه خوری است. خوشه های متراکم و مخروطی دارد. حبه ها قرمز کروی، بسیار درشت، آبدار و پوست نازکی دارد. با وجود پوست نازک این انگور آن را به شکل آونگ برای مصرف زمستانه نگهداری میکنند.

 

خرید نهال انگور لعل بیدانه  : 9504

قیمت نهال انگور بیدانه لعل بیدانه ریشه ای قیمت نهال انگور لعل بیدانه گلدانی/نایلکس

قیمت نهال انگور لعل بیدانه- پایه رویشی قیمت نهال انگور لعل بیدانه گلدانی/نایلکس  

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور حسینی و نهال انگور حسینی

نهال انگور حسینی و خرید نهال انگور حسینی فروش نهال انگور در نقاط مختلف کشور نام های گوناگونی دارد از جمله آنها گلسین با ماقی ( شصت عروس) و خاتون بارماقی است. بیشتر مصرف تازه خوری دارد. جز ارقام میان رس است و مدت زیادی روی خوشه می ماند. حبه های دانه دار و سفید رنگ این رقم تراکم کمی دارد و به شکل استوانه ای کشیده و میان فرو رفته تا برجسته است.

 

خرید نهال انگور حسینی  : 9505

قیمت نهال انگور حسینی ریشه ای قیمت نهال انگور حسینی گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور حسینی پایه رویشی قیمت نهال انگور حسینی گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور ریش بابا و نهال انگور ریش بابا

نهال انگور ریش بابا و نهال انگور ریش بابا خرید نهال انگور در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. بیشتر مصرف تازه خوری و مجلسی داشته و به دلیل پوست ضخیم قابلیت نگهداری خوبی دارد. خوشه مخروطی، کوتاه و کاملا متراکم است.  حبه های آن بیضی کشیده و کرم رنگ مایل به کهربایی و خوشه باز، شل و افتاده اند. زمانی که میرسند لکه های هوه ای رنگ روی آنها دیده میشود. حبه ها دانه دار و دیررس اند و قابلیت نگهداری میوه ها خوب است.

 

خرید نهال انگور ریش بابا  : 9506

قیمت نهال انگور ریش بابا ریشه ای قیمت نهال انگور ریش بابا گلدانی/نایلکس

قیمت نهال انگور ریش بابا پایه رویشی قیمت نهال انگور ریش بابا گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور قزل اوزوم و نهال انگور قزل اوزوم

نهال انگور قزل اوزوم و خرید نهال انگور قزل اوزوم تولید نهال انگور با انگور طلایی که در دو رنگ قرمز ابلق و سفید دیده میشود. یکی از بهترین انگورهای محلی است و مصرف تازه خوری دارد. رقم دیررس است و پوست ضخیم و قابلیت نگهداری خوبی دارد. خوشه ها شل و افتاده و دم خوشه بلند است. حبه ها استوانه ای شکل، درشت و دانه دارند.

 

خرید نهال انگور قزل ازوم  : 9507

قیمت نهال انگور قزل ازوم ریشه ای قیمت نهال انگور قزل اوزوم گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور قزل اوزوم پایه رویشی  قیمت نهال انگور قزل اوزوم گلدانی/نایلکس

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور شیرازی و نهال انگور شیرازی

نهال انگور شیرازی و خرید نهال انگور شیرازی فروش انواع نهال انگور به دو رنگ سیاه و سفیدندو بیشتر مصرف تازه خوری داشته، قابلیت نگهداری آن خوب است و از ارقام دیررس است. شکل خوشه ها مخروط کشیده و دم خوشه ها بلند و نیمه خشبی است و حبه های آن بیضی شکل هستند.

خرید نهال انگور شیرازی  : 9508

قیمت نهال انگور شیرازی ریشه ای قیمت نهال انگور شیرازی گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور شیرازی پایه رویشی  قیمت نهال انگور شیرازی گلدانی/نایلکس  

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

 

خرید نهال انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی ) و نهال انگور چشم گربه

نهال انگور چشم گربه و خرید نهال انگور چشم گربه خرید انواع نهال انگور بوته پر رشدی دارد که محوطه وسیعی را اشغال میکند. خوشه ها کوچک، حبه ها دانه دار و پوست کلفت و کم آب هستند. طعم این رقم گس و نامرغوب است.

 

خرید نهال انگور چشم گربه  : 9509

قیمت نهال انگور چشم گربه ریشه ای قیمت نهال انگور چشم گربه گلدانی/نایلکس

قیمت نهال چشم گربه پایه رویشی  قیمت نهال انگور چشم گربه گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور انگور یاقوتی و نهال انگور انگور یاقوتی

نهال انگور انگور یاقوتی و خرید نهال انگور انگور یاقوتی هرس درخت انگور رم خیلی زودرسی است که خوشه متراکم دارد. به دو رنگ سفید و سیاه دیده میشود و مصرف تازه خوری دارد.

 

خرید نهال انگور یاقوتی  : 9510

قیمت نهال انگور یاقوتی ریشه ای قیمت نهال انگور یاقوتی گلدانی/نایلکس

قیمت نهال انگور یاقوتی- پایه رویشی قیمت نهال انگور یاقوتی گلدانی/نایلکس

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور رازقی و نهال انگور رازقی

نهال انگور رازقی و خرید نهال انگور رازقی نهال انگور دیم این رقم، اکثراً در آذربایجان کشت می شود و بیشتر مصرف تازه خوری و خشکباری داشته و به مقدار اندکی نیز در شیره پزی (دوشاب) به مصرف می رسد. زمان برداشت آن مهرماه بوده و جزو انگورهای دیررس است.

جوانه انتهایی آن بسته و کرک دار بوده، اما برگ ها فاقد کرک می باشند. رنگ دمبرگ این رقم قرمز است. شاخه ها کوتاه (1 متر) بوده و رنگ آن قهوه ای سیر است. گلهای نوع قرمز بیشتر ماده بوده و در نوع سفید کامل می باشند. خوشه این رقم مخروطی شکل و تعداد حبه آن کم است. دم خوشه بلند و سبز رنگ بوده و حبه ها، گرد تا بیضی متوسط، بسیار نازک پوست و دانه دار می باشند. میزان قند میوه این رقم حدود 150 گرم در لیتر، میزان الکل آن حدود 10 گرم در لیتر، مقدار مواد خشک میوه 20 گرم در لیتر و میزان ویتامین B آن 5/1 میلی گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

 

خرید نهال انگور رازقی  : 9511

قیمت نهال انگور رازقی ریشه ای :  قیمت نهال انگور رازقی گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور رازقی پایه رویشی  قیمت نهال انگوررازقی گلدانی/نایلکس

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

 

خرید نهال انگور فخری و نهال انگور فخری

نهال انگور فخری و خرید نهال انگور فخری خرید نهال انگور دیم این رقم، که در بعضی از نقاط تبرزه نیز نامیده می شود، بیشتر مصرف تازه خوری داشته و یکی از انگورهای مجلسی به شمار می آید. از این انگور، گاهی به صورت کشمش نیز استفاده می شود. محل پراکندگی آن در آذربایجان شرقی و غربی بوده و در دیگر نقاط موخیز ایران نیز دیده می شود. فخری جزو ارقام زودرس بوده و پس از انگور یاقوتی به بازار عرضه می شود. جوانه انتهایی آن بسته و کرک دار بوده، اما برگ ها و دمبرگ آن فاقد کرک می باشند.

رنگ دمبرگ ها قرمز است. شاخه این رقم سبز رنگ بوده و بر روی آنها حلقه های قرمز رنگ دیده می شود. گل های آن کامل شکل خوشه ها مخروط کشیده است که دم خوشه آن نسبتاً کوتاه و سبز رنگ می باشد. حبه، بیضی شکل دانه دار، نسبتاً ضخیم پوست بوده و رنگ، آنها زرد متمایل به کهربایی است. مقدار قند میوه این رقم حدود 141 کرم در لیتر، اسید آن حدود 9/2 گرم در لیتر، میزان الکل میوه حدود 8 گرم در لیتر، میزان مواد خشک آن حدود 18 گرم در لیتر و مقدار ویتامین B آن 1/0 میلی‌گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

 

خرید نهال انگور فخری  : 9512

قیمت نهال انگور فخری ریشه ای قیمت نهال انگور فخری گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور فخری- پایه رویشی قیمت نهال انگور فخری گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور الحقی و نهال انگور الحقی

نهال انگور الحقی و خرید نهال انگور الحقی فروش نهال انگور دیم این رقم، دو رنگ سفید و سیاه دیده می شود و بیشتر مصرف تازه خوری و خشکباری دارد. محل پراکندگی آن آذربایجان (سروروری) بوده و یکی از انگورهای دیررس به شماره می آید. جوانه انتهایی آن بسته و دارای کرک های بلند است.

برگ های آن فاقد کرک برگهایش برجسته و دارای رنگ سبز روشن می باشند. بلندی شاخه ها به 1 تا 5/1 متر می رسد و مقطع آن ها زاویه دار بوده و رنگشان سبز بارگه‌های قرمز متمایل به بنفش است. گل های آن کامل و خوشه ها نسبتاً کوتاه، مخروطی و دارای تراکم اندک می باشند. دم خوشه، بلند، نیمه خشبی و قهوه ای رنگ بوده و حبه ها بیضی شکل و دانه دار می باشند.

میزان قند میوه این رقم 138 گرم در لیتر، اسید آن 5 گرم در لیتر، درصد الکل میوه 1/8 گرم در لیتر مقدار مواد خشک آن 20 گرم در لیتر و مقدار الکل ویتامین موجود در میوه 3/2 میلی گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

 

خرید نهال انگور الحقی  : 9513

قیمت نهال انگور الحقی ریشه ای قیمت نهال انگور الحقی گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگورالحقی- پایه رویشی قیمت نهال انگورالحقی گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور رشه و نهال انگور رشه

نهال انگور رشه و خرید نهال انگور رشه نهال انگور شمشیری این رقم، بیشتر در نواحی سردشت پراکنده بوده و به نام های خوشنام و تری اسپیکه که همان انگور سیاه می باشد، معروف است. این انگور بیشتر مصرف تازه خوری داشته و جزو انگورهای نسبتاً زودرس می باشد.

جوانه انتهایی آن باز، بدون کرک و به شاخه ها متوسط (تا5/1) بدون کرک و دارای رنگ سبز سیر بارگه های بنفش بوده و دارای تعداد زیادی پیچک می باشند. شکل خوشه ها، مخروطی کوتاه، بسیار پرچم و بزرگ بوده و تراکم آن کاملا زیاد می باشد. دم خوشه، کوتاه، نیمه خشبی و قهوه‌ای رنگ است.

 حبه ها، کروی شکل و دانه دار بوده و رنگ گوشت این انگور نیز مانند پوست حبه آن قرمز است. اما آب آن زرد رنگ می باشد. میزان نسبی قند میوه این رقم حدود 185 گرم در لیتر، اسید آن حدود 7/3 گرم در لیتر، میزان الکل میوه حدود 11 گرم در لیتر، درصد مواد خشک آن 25 گرم و مقدار ویتامین C ان برابر با 1/1 میلی گرم در 100 گرم ماده خشک است.

 

خرید نهال انگور رشه

قیمت نهال انگور رشه ریشه ای  قیمت نهال انگور رشه گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور رشه پایه رویشی  قیمت نهال انگور رشه گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

 

خرید نهال انگور انگور سفید کشمشی و نهال انگور انگور سفید کشمشی

نهال انگور انگور سفید کشمشی و خرید نهال انگور انگور سفید کشمشی خرید نهال انگور شمشیری حبه این رقم، گرد، بی دانه و رنگ سفید مایل به زرد (کرم) بوده و دارای خوشه ای متراکم و حساس به سرما است. رنگ کشمش حاصله از این رقم با توجه به طرز تهیۀ آن، سبز یا قهوه ای است.

ب- انگور قرمز کشمشی

این رقم نیز بیدانه بوده و رنگ حبه های آن مانند انگور سفید کشمشی گرد هستند و قرمز می باشند. این انگور، به عروس ورزن معروف است. برگ های این رقم نازک بوده و برای تهیۀ دلمه مورد استفاده قرار می گیرند.

 

خرید نهال انگور کشمشی  : 9515

قیمت نهال انگور کشمشی ریشه ای قیمت نهال انگور کشمشی گلدانی/نایلکس

قیمت نهال انگور کشمشی پایه رویشی  قیمت نهال انگور کشمشی گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور فلیم سیدلس و نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور فلیم سیدلس و خرید نهال انگور فلیم سیدلس فروش نهال انگور شمشیری این انگور، بیشتر به صورت تازه مصرف می شود. حبه های آن دانه دار، گرد و سفیدرنگ است. از حیث سبزه و کشمش، درجه دوم به شمار آمده و از نظر صنعتی، برای تهیه دوشاب یا شیره مورد استفاده قرار می گیرد.

خرید نهال انگور مایه مو  : 9516

قیمت نهال انگور مایه مو ریشه ای قیمت نهال انگور مایه مو گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور مایه مو پایه رویشی قیمت نهال انگور مایه مو گلدانی/نایلکس

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور مکیاج و نهال انگور مکیاج

نهال انگور مکیاج و خرید نهال انگور مکیاج نهال انگور فرنگی این انگور، بیدانه و سفید رنگ بوده و فقط برای تهیه کشمش پلویی مورد استفاده قرار می گیرد. برگ های ان نازک و سبز روشن است و برای تهیه دلمه مناسب می بشاد.

 

خرید نهال انگور مکیاج  : 9517

قیمت نهال انگور مکیاج ریشه ای  قیمت نهال انگور مکیاج گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور مکیاج پایه رویشی قیمت نهال انگور مکیاج گلدانی/نایلکس

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

گروه دوم : انگورهایی که برای تهیه شیره و آب انگور به مصرف می رسند.

 

انگورهای این گروه، دارای حبه هایی دانه دار و ضخیم پوست می باشند. رشد بوته در این انواع، معمولا زیاد بوده و شاخه ها طویل می شوند. برگ ها ضخیم بوده رنگ آنها سبز تیره است. انواع مختلف انگورهای این گروه عبارتند از:

 

 

نهال انگور سیاه شیره

 خرید نهال انگور فرنگی نام محلی آن در آذربایجان قره شیره است. مقاومت این رقم در برابر سرما نسبتا زیاد بوده و حبه آن دانه دار، ضخیم پوست و سیاه رنگ است. خوشه انگور سیاه شیره، بسیار فشرده و متراکم بوده و دانه های پان پوشیده از مقدار زیادی پروتئین می باشد. این انگور از نظر رسیدن میوه، از انگورهای دیررس به شمار می اید. شاخه انگور سیاه شیره (قره شیره) عموما قهوه رنگ است. به نحوی که شناختن بوته آن در فصل زمستان که بوته فاقد برگ می باشد، بسیار آسان است. مورد استفاده اصل این رقم تهیه شیره است.

 

 

خرید نهال انگور سیاه شیره  : 9518

قیمت نهال انگور سیاه شیره ریشه ای قیمت نهال انگور سیاه شیره گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور سیاه شیره پایه رویشی قیمت نهال انگور سیاه شیره گلدانی/نایلکس

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

 

خرید نهال انگور شامپاین و نهال انگور شامپاین

نهال انگور شامپاین و خرید نهال انگور شامپاین نهال انگور گلدن گروپ حبه های این انگور گرد، به درشتی یک گوجه کوچک، دانه دار، ضخیم پوست، ترد و شکننده، سفید رنگ مایل به زرد بوده و خوشه آن کم پشت است. کشمش این رقم سیاه رنگ و بسیار مرغوب می باشد. برگ های انگور گزن دایی زبر و رنگ آنها سبز تیره است.

 

خرید نهال انگور شامپاین  : 9519

قیمت نهال انگور شامپاین ریشه ای قیمت نهال انگور شامپاین گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور شامپاین پایه رویشی قیمت نهال انگور شامپاین گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور شرابی و نهال انگور شرابی

نهال انگور شرابی و خرید نهال انگور شرابی فروش نهال انگور ردگروپ حبه های این انگور، کشیده، سفید یا قرمز رنگ است. انگور خلیلی زودرس تر از تمامی انواع انگور ارومیه بوده و به مصرف تازه خوری می رسد.

 

خرید نهال انگور شرابی  : 9520

قیمت نهال انگور شرابی ریشه ای  قیمت نهال انگور شرابی گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور شرابی پایه رویشی قیمت نهال انگور شرابی گلدانی/نایلکس  

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور یاقوتی و نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی و خرید نهال انگور یاقوتی خرید نهال انگور رد گروپ پوست این رقم ریال قرمز تیره ولی آب آن سفید رنگ است. این انگور نیز زودرس بوده و پس از انگور خلیللی می رسد. انگور کندمه، دانه دار است. و اگر پس از رسیدن فورا چیده نشود خوشه آن بر روی بوته می پوسد. این انگور، برای خوردن به طور تازه و تهیه کشمش نیز مصرف می شود.

 

خرید نهال انگور یاقوتی  : 9521

قیمت نهال انگور یاقوتی ریشه ای  قیمت نهال انگور یاقوتی گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور یاقوتی پایه رویشی قیمت نهال انگور یاقوتی گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

 

خرید نهال انگور تبرزه و نهال انگور تبرزه

نهال انگور تبرزه و خرید نهال انگور تبرزه حبه های این انگور، دانه دار، کشیده، فوق العاده شیرین و غالبا سفید رنگ مایل به زرد بوده، اما گاهی انگور تبرزه قرمز رنگ نیز مشاهده شده است. کشاورزان اطراف ارومیه، آب این رقم را برای شنوایی بهتر در گوش خود می ریزند. کشمش این رقم بسیار مرغوب و نسبتا کمیاب است. آب های انگور تبرزه از نظر تجاری، همواره 3 برابر بهای انگورهای دیگر بوده است.

 

خرید نهال انگور تبرزه  : 9522

قیمت نهال انگور تبرزه ریشه ای قیمت نهال انگور تبرزه گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور تبرزه پایه رویشی قیمت نهال انگور تبرزه گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

خرید نهال انگور دیزماری و نهال انگور دیزماری

نهال انگور دیزماری و خرید نهال انگور دیزماری حبه های این انگور، دانه دار، بیضی شکل، سفید رنگ مایل به زرد و زودرس می باشد و برگ های آن سه بریدگی دارند. عمده ترین مصرف این انگور، تازه خوری بوده اما گاهی به مصرف تهیه کشمش نیز می رسد.

 

خرید نهال انگور دیزماری  : 9523

قیمت نهال انگور دیزماری ریشه ای قیمت نهال انگور دیزماری گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور دیزماری پایه رویشی قیمت نهال انگور دیزماری گلدانی/نایلکس  

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

خرید نهال انگور دست ارچین و نهال انگور دست ارچین

نهال انگور دست ارچین و خرید نهال انگور دست ارچین این نوع انگور را در تابستان به شکل تازه خوری مورد استفاده قرار نمی دهند بلکه خوشه های آن را که نسبتا بزرگ می باشد، به صورت آونگ برای فصل زمستان نگاه می دارند. حبه انگور دست ارچین دانه دار و شکل پان بیضی است. از این انگور کشمش نیز تهیه می شود.

 

 

خرید نهال انگور دست ارچین  : 9524

قیمت نهال انگور دست ارچین ریشه ای قیمت نهال انگور دست ارچین گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور دست ارچین پایه رویشی  قیمت نهال انگور دست ارچین گلدانی/نایلکس  

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور گچی امجیی یا پستان بز و نهال انگور گچی امجیی یا پستان بز

نهال انگور گچی امجیی یا پستان بز و خرید نهال انگور گچی امجیی یا پستان بز علت این نامگذاری آن است که حبه های این انگور، به پستان بز شباهت دارند. حبه های این رم دانه دار، ضخیم پوست و سفید یا قرمز رنگ است. خوشه های این انگور کوچک و تنک هستند. مورد مصرف این انگور، تهیه شیره، ترشی و نگهداری به صورت آونگ است.

 

خرید نهال پستان بز  : 9525

قیمت نهال انگور پستان بز ریشه ای قیمت نهال انگور پستان بز گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور پستان بز پایه رویشی قیمت نهال انگور پستان بز گلدانی/نایلکس

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

 

خرید نهال انگور ملکی و نهال انگور ملکی

نهال انگور ملکی و خرید نهال انگور ملکی بوته انگور ملکی، قوی و پر رشد است. حبه های این انگور بیضی شکل و آبدار، دانه دار و بنفش تیره یا سفید رنگ است. از این رقم شیره تهیه می کنند.

 

خرید نهال انگور ملکی  : 9526

قیمت نهال انگور ملکی ریشه ای قیمت نهال انگور ملکی گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور ملکی پایه رویشی قیمت نهال انگور ملکی گلدانی/نایلکس  

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

خرید نهال انگور اردوباد و نهال انگور اردوباد

نهال انگور اردوباد و خرید نهال انگور اردوباد حبه های این انگور، دانه دار، بیضی شکل، سفید رنگ بوده و خال هایی قهوه ای رنگ بر روی آن دیده می شود.

 

خرید نهال انگور اردوباد  : 9527

قیمت نهال انگور اردوباد ریشه ای  قیمت نهال انگور اردوباد گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور اردوباد پایه رویشی قیمت نهال انگور اردوباد گلدانی/نایلکس

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

خرید نهال انگور گرمیان و نهال انگور اردوباد

نهال انگور اردوباد و خرید نهال انگور اردوباد حبه های این انگور، دانه دار، شیرین نازک پوست و سفید رنگ مایل به زرد است.

 

خرید نهال انگور گرمیان  : 9528

قیمت نهال انگور گرمیان ریشه ای قیمت نهال انگور گرمیان گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور گرمیان پایه رویشی  قیمت نهال انگور گرمیان گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

خرید نهال انگور کردبوغان و نهال انگور کردبوغان

نهال انگور کردبوغان و خرید نهال انگور کردبوغان حبه های این انگور، درشت بوده و تقریبا مشابه حبه های انگور دست ارچین است. رنگ خوشه ها سبز، حبه ها دانه دار و جنس میوه نامرغوب است.

 

خرید نهال انگور کردبوغان  : 9529

قیمت نهال انگور کردبوغان ریشه ای قیمت نهال انگور کردبوغان گلدانی/نایلکس 

قیمت نهال انگور کردبوغان پایه رویشی قیمت نهال انگور کردبوغان گلدانی/نایلکس  

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

خرید نهال انگور مراغه و نهال انگور مراغه

نهال انگور مراغه و خرید نهال انگور مراغه حبه های این انگور، بیدانه، بیضی شکل، سفید رنگ مایل به زرد، نازک پوست، پر آب و شیرین است. کشمش این انگور، بسیار مرغوب است.

 

خرید نهال انگور مراغه  : 9530

قیمت نهال انگور مراغه ریشه ای قیمت نهال انگور مراغه گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور مراغه پایه رویشی قیمت نهال انگور مراغه گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگورسقل سولیان و نهال انگورسقل سولیان

 حبه های این انگور، بی دانه، آب دار، نازک پوست، به رنگ قرمز تیره و به درشتی یک نخود بزرگ است. میوه این نوع انگور، بسیار کم گوشت بوده و مقدار قند آن نیز اندک است.

 

خرید نهال انگور سولیان : 9531

قیمت نهال انگور سولیان ریشه ای قیمت نهال انگور سولیان گلدانی/نایلکس  

قیمت نهال انگور سولیان پایه رویشی قیمت نهال انگور سولیان گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

 

خرید نهال انگور فرنگی و نهال انگور فرنگی

نهال انگور فرنگی و خرید نهال انگور فرنگی این گیاه از تیره ریبه ساسه (Ribesaceae) ، از جنس ریبس (Ribes) بوده دارای دو گونه عمده بنام انگور فرنگی دانه ریز (R. rubrum) یا ریب انگور و انگور فرنگی دانه درشت (R. grassularia) می باشد که به صورت تجاری پرورش داده می شوند. انگور فرنگی دانه ریز دارای شاخه های با پوست قهوه ای رنگ، برگ های پنجه ای شبیه برگ انگور و لوب های دندانه دار می باشد. گل های این گونه ، روی گل آذین خوشه ای با گلبرگ های سفید و میوه های سفید، زرد و سیاه می باشد. انگور فرنگی دانه درشت دارای شاخه های با پوست خاکستری و خارهای سه شاخ، برگ های قلبی شکل و لوبدار و دندانه ریز می باشد. میوه های آن به اندازه نخود با رنگ سبز و قرمز و یا زرد می باشد . این گیاه به زمستان طولانی برای برطرف شدن نیاز سرمایی احتیاج دارد. گرچه میوه های انگور فرنگی در ماه های تیر و مرداد می رشد اما فصل رشد طولانی تابستان برای رشد این گیاه مناسب می باشد .انگور فرنگی به صورت وحشی در جنگل ها و بیشه های کم درخت اروپا، آسیا ، سیبری و شمال آفریقا رشد می کند. انگور فرنگی دانه درشت در نواحی شمال ایران ، ارتفاعات البرز، مازندران به صورت وحشی موجود می باشد.

سرمای دیر رس بهاره به این گیاه آسیب می رساند . هوای معتدل و مرطوب برای رشد انگور فرنگی مناسب می باشد . اما رطوبت بیش از حد موجب بروز سفیدک می شود. انگور فرنگی در خام های مختلف قادر به رد می باشد اما خاک های زهکشی شده و قوی را دوست دارد. ازدیاد انگور فرنگی از طریق تهیه قلمه های خشبی و نیمه خشبی انجام می گیرد. برای این منظور در شهریور ماه میتوان قلمه هایی به طول 20-15 سانتی متر تهیه کرد و در بستر گلخانه ریشه دار نمود . رقم انگور فرنگی دانه درشت از طریق خوابانیدن کپه ای نیز قابل تکثیر می باشد . برای کشت بوته های ریشه دار انگور فرنگی ، قبلا زمین را شخم زده و معمولا فاصله کشت بوته ها 120-100 سانتی متر و فاصله ردیف های کشت 2-5/1 متر در نظر گرفته می شود. شخم بین ردیف های کشت به شرط عمیق نبودن ، پرورش گیاهان پوششی یا استفاده از خارکپوش ( مالچ ) برای حفظ رطوبت خاک ، کوددهی منظم سالیانه ، کنترل بیماری ها بویژه سفیدک از تدابیر لازم برای پرورش نهال های انگور فرنگی می باشد. جوانه های بارور انگور فرنگی اکثرا در جانب شاخه های یک ساله و گاهی بر روی شاخه های 3-2 ساله تشکیل می شوند. بهترین محصول بر روی شاخه های یک ساله حاصل می شود. بنابراین در هرس بوته های انگور فرنگی ، شاخه های مسن تر از سه سال حذف می گردند. میوه های انگور فرنگی در اواسط تابستان ( تیر و مرداد ) می رسند. برای ارسال به مناطق دور ، میوه های کمی سفت رس برداشت می شوند. میوه های انگور فرنگی بسیار حساس بوده و بعد از چیدن در نیم جعبه ها یا سبد های کوچک قرار داده می شوند.

 

خرید نهال انگور فرنگی  : 9532

قیمت نهال انگور فرنگی ریشه ای  قیمت نهال انگور فرنگی گلدانی/نایلکس

قیمت نهال انگور فرنگی پایه رویشی قیمت نهال انگور فرنگی گلدانی/نایلکس 

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال انگور و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال  انگور،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال انگور با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید 

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور کشمشی

نهال انگور مکیاج

نهال انگور شانی

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شرابی

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور عسکری

 

قلمه انگور- انگور-نهال انگور-نهال1ساله یکساله انگور-نهال 2ساله دوساله انگور-نهال 3ساله سه ساله انگور-روش کاشت نهال انگور-خواص انگور-خواص هسته انگور-ارقام انگور-ارقام تجاری انگور-فروش نهال انگور-خرید نهال انگور-انواع نهال انگور-بهترین رقم انگور-فروش قلمه انگور -خرید قلمه انگور-بهترین نوع نهال انگور-قیمت نهال انگور-پرورش انگور-تکثیر درخت انگور -نهال انگور پاکوتاه-انواع انگور پا کوتاه-خرید نهال انگور پاکوتاه-فروش نهال انگور پاکوتاه-ارقام انگور پاکوتاه-اسم انواع انگور-انواع انگور-لیست قیمت انواع نهال انگور-فروش نهال اصلاح شده انگور-خرید نهال اصلاح شده انگور-فروش نهال انگور در تهران-فروش نهال انگور در کرج-فروش نهال اصلاح شده انگور در تهران-فروش نهال اصلاح شده انگور در کرج-ارقام نهال انگور-فروش نهال انگور از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت انگور-بهترین نوع انگور-درخت انگور-فروش نهال سایز بزرگ انگور-فروش نهال بن دار انگور-فروش درخت انگور-خرید نهال سایز بزرگ انگور-خرید نهال بن دار انگور-خرید درخت انگور-نهالستان انگور-مرکز فروش نهال انگور-پرورش نهال انگور-فاصله کاشت درخت انگور-زمان هرس درخت انگور-پرورش درخت انگور در گلدان-نیاز آبی درخت انگور-نگهداری درخت انگور در گلدان-نیاز آبی درخت انگور-قلمه زدن درخت انگور-انواع انگور در ایران-نحوه نگهداری درخت انگور-کاشت هسته انگور-درخت انگور زینتی--قیمت انگور-قیمت نهال انگور-انگور و لاغری-نهال انگور شناسنامه دار-تکثیر درخت انگور-فصل برداشت انگور-نحوه کاشت درخت انگور-روش کاشت درخت انگور-درخت انگور-آموزش پیوند زدن درخت انگور- هرس درخت انگور-سمپاشی درخت انگور-بیماریهای  درخت انگور-نگهداری درخت انگور-تقویت درخت انگور-عمر درخت انگور-باغ انگور-کاشت انگور در خانه-زمان کاشت نهال انگور-احداث باغ انگور-قیمت انگور-نهال انگور -خرید نهال انگور-ارقام نهال انگور-شکوفه درخت انگور-علت ریزش میوه انگور-فاصله کاشت درخت انگور-عکس درخت انگور-نهال انگور -درخت انگور-کاشت هسته انگور در گلدان-نهال انگور فرانسوی-نهال انگور شمشیری-انگور ژاپنی-انگور فرنگی-نهال انگور ژاپنی-نهال انگور فرنگی-خرید نهال انگور ژاپنی-فروش نهال انگور ژاپنی-فروش نهال انگور فرنگی-خرید نهال انگور فرنگی-

انگور یاقوتی، انگور چفته قزوین،انگور مایه مو،انگور الحقی سفید و قرمز،انگور دوده،انگور ایری جان یرجین،انگور عنتاب،انگور سرخاپوست،انگور گندمه،انگور رجین،انگور سمرقندی،انگور مثقالی،انگور کرآلو،انگور بخارایی،انگور میش پستان،انگور گل بر طبق مشهد،انگور بیدمشکی،انگور پزیداوزومی،انگور تفتی سیاه،انگور احمدی،انگور گل بر طبق،ر اتابکی مرکز،انگور رطبی شیراز،انگور طائفی، انگور قندهاری،انگور ملایی،انگور کندری،انگور ملکی،انگور قی سنگی،انگور کلاهداری،انگور دم روباهی،انگور امیری زابل،انگور حضوری مشهد،انگور دیوانه کاشمر،انگور معره اصفهان،انگور رئیسی کاشمر،انگور کوهی بیرجند،انگور تکه آذربایجان،انگور بول مازو آذربایجان،انگور داش قره،انگور دیزماری،انگور اردوباد،انگور سقل سولیان،انگور مسکه،انگور میرزایی،انگور گزنه ای، انگور خیر و برکت، انگور منقاگاو چم جغجغه،انگور مام برایمه،انگور قرره شیرف سعدانی،انگور حلاقی،انگور ناز دانه،انگور کرلوژ،انگور کاژاب،انگور سفیدخر،انگور ترشک،انگور کله ریوی،انگور آل دوست،انگور آل بابا،انگور زیلگه،انگور سنجری،انگور انگوکته،انگور سرقوله،انگور جیدره دوده،انگور توگل کن،انگور بقیله،انگور بول مازوج،انگور آق چردکلی،انگور علی بابا،انگور قرمزی پوسچه،انگور قره یرپاق،انگور قره ملح،انگور قره تخماقی،انگور گول آبی،انگور ملاعلی قره سی،انگور سیاه مومنافی،انگور خرسیاه بهشتی،انگور ریولی سیاه،انگور انتخابانگوری، سیاه دره ای،انگور صابونه،انگور سورن اجا،انگور حلاقی،انگور خرم آبادی،انگور ویس قلی،انگور برفی،انگور سفید خوشه،انگور سایل سفید،انگور توپی،انگور گزنه زرد،انگور برفی رشت،انگور کالکی،انگور سعیمانی،انگور لرکش،انگور هلاکو،انگور روباه اسدمی، انگور صحنه ای،انگور پروانه،انگور سبز عباسی،انگور چی چیله،انگور باکره ای،انگور کومی،انگور بولاقمه،انگور نفتی،انگور هاله،انگور چرم انگور،انگور سبزه دره،انگور مابلان،انگور پیوندی شایانی، انگورشیلی،انگور سبزه علی،انگور سوره،انگور کراک،انگور زرده ای مره ای،انگور مهرگان،انگور خراسانی،انگور دل خروس،انگور الکلی،انگور مهره،انگور کوله،انگور دوزول،انگور ایته،انگور پیکمی.

نهالستان,خرید نهال,فروش نهال,قیمت نهال,ایران نهال,ایرانهال,نهالستان ایران نهال,نهالستان جهاد کشاورزی,نهالستان جهاد دانشگاهی,نهالستان پردیس کشاورزی,نهالستان دانشگاه تهران,نهالستان بزرگ کرج,نهالستان نمونه کرج,نهال گردو , نهال گردو چندلر , نهال گردو خوشه ای , نهال گردو اسرائیلی , نهال گردو فرنور , نهال گردو کانادایی , نهال گردو ژنوتیب , نهال گردو تویسرکان , نهال بلوط , نهال بلوط شیرین , نهال بلوط همیشه سبز , نهال بلوط قرمز , نهال شلیل , نهال شلیل شمس , نهال شلیل مغان , نهال شلیل انجیری , نهال شلیل سبز , نهال شلیل حسن پور , نهال شلیل سفید , نهال شلیل زودرس , نهال شلیل شبرنگ , نهال شلیل ایندیپندنس ,نهال شلیل زودرس حسن پور , نهال بلوبری سردسیری , نهال بلوبری گلدانی , نهال بلوبری گرمسیری , نهال بلوبری پاکوتاه , نهال شاه توت اصلاح شده , نهال شاه توت کن , نهال شاه توت مشهد , نهال شاه توت , نهال بلوبری , نهال گلابی ,نهال گلابی شاه میوه , نهال گلابی اسپادانا , نهال گلابی پایه کوتاه , نهال گلابی اصلاح شده , نهال گلابی نطنز , نهال گلابی بیروتی , نهال بادام , نهال بادام خوشه ای , نهال بادام دیرگل , نهال بادام مامایی , نهال بادام تونو , نهال بادام آذر , نهال بادام دیمی , نهال بادام فرانیس , نهال بادام اصلاح شده , نهال سنجد , نهال سنجد حاج حسین ,نهال سنجد حاج حسینی , نهال سنجد خرمایی , نهال سنجد قزل , نهال سنجد تلخ , نهال سنجد خوشه ای , نهال سنجد دیم , نهال زرشک , نهال زرشک پفکی , نهال زرشک بیدانه , نهال زرشک قائنات , نهال زرشک زینتی , نهال زرشک قرمز , نهال زرشک آبگیری , نهال انگور , نهال انگور یاقوتی , نهال انگور شانی , نهال انگور زودرس , نهال انگور کشمشی , نهال انگور شرابی , نهال انگور شامپاین , نهال انگور بلک ویلیام , نهال انگور عسگری , نهال انگور قزل اوزوم , نهال سماق , نهال سماق قرمز , نهال سماق آمریکایی , نهال انجیر , نهال انجیر استهبان , نهال انجیر زرد , نهال انجیر اسرائیلی , نهال انجیر مقاوم به سرما , نهال انجیر سردسیری , نهال انجیر خشک , نهال انجیر گلابی , نهال انجیر پیوندی , نهال انجیر سه فصل , نهال زستون , نهال زیتون زرد , نهال زیتون کنسروالیا , نهال زیتون تلخ , نهال زیتون مانزالینا , نهال زیتون سیاه , نهال زیتون آربیکن , نهال زیتون میشن , نهال زیتون فیشمی , نهال زیتون سبز , نهال موز , نهال موز پاکوتاه , نهال موز سردسیری , نهال موز آبی , نهال موز کاوندیش , نهال موز قرمز , نهال موز ابلق , نهال آناناس , نهال زغال اخته , نهال زغال اخته الموت , نهال زغال اخته اصلاح شده , نهال زغال اخته پیوندی , نهال انار , نهال انار گرمسیری , نهال انار بی هسته , نهال انار شیرین یزد , نهال انار دانه سیاه یزد , نهال انار ژله ای , نهال انار بی دانه افغانستان , نهال بی دانه , نهال انار گلوباریک , نهال انار ملس , نهال انار ترش , نهال زردالو , نهال زردالو پایه رویشی , نهال زردالو دیرگل , نهال زردالو پرتقالی , نهال زردالو عسگرآباد , نهال زردالو رجبعلی , نهال زردالو قیسی , نهال زردالو گرمسیری , نهال زردالو قرمز , نهال زردالو شاهرودی , نهال آلبالو , نهال آلبالو مجاری , نهال آلبالو درشت , نهال آلبالو اسرائیلی , نهال آلبالو بوترمو , نهال آلبالو محلی , نهال آلبالو پیوندی , نهال آلبالو رسمی , نهال آلبالو سیگانی , نهال خرمالو , نهال خرمالو گوجه ای , نهال خرمالو موزی , نهال خرمالو گلدانی , نهال خرمالو سردسیر , نهال خرمالو انبه ای , نهال گوجه سبز , نهال گوجه سبز زودرس , نهال گوجه سبز سردرود , نهال گوجه سبز برغان , نهال گوجه سبز شهریار , نهال گوجه سبز ترکیه ای , نهال گوجه سبز قرمز , نهال گوجه سبز سردری , نهال ازگیل , نهال ازگیل پیوندی , نهال ازگیل ژاپنی پیوندی , نهال ازگیل محلی , نهال توت موزی , نهال توت موزی قرمز , نهال توت موزی سفید , نهال شاه توت موزی , نهال توت , نهال آمریکایی , نهال توت سفید , نهال توت سیاه , نهال توت مجنون , نهال توت قرمز , نهال توت هرات , نهال توت کاکوزا , نهال توت شمیرانی , نهال توت مشهد , نهال آلو , نهال آلو بخارا , نهال آلو شابلون , نهال آلوچه , نهال آلو کالیفرنیا , نهال آلو سیاه , نهال آلو قرمز , نهال آلوچه جنگلی , نهال آلو برقانی , نهال آلو بخارا سیاه , نهال آلوچه سبز , نهال سیب , نهال سیب آبی , نهال سیب عروس , نهال سیب گلاب , نهال سیب توسرخ , نهال سیب سیاه , نهال سیب گرمسیری , نهال سیب فرانسوی , نهال سیب سبز , نهال سیب قرمز , نهال سیب ترش , نهال پسته , نهال پسته اکبری , نهال پسته پیوندی , نهال پسته هیبریدی , نهال پسته آمریکایی , نهال پسته اسرائیلی , نهال فندق , نهال فندق پرمحصول , نهال فندق ماکادیمیا , نهال فندق انیس , نهال فندق ترکیه , نهال فندق استرالیایی , نهال فندق انیس ترکیه , نهال فندق پیوندی , نهال هلو , نهال هلو زعفرانی , نهال هلو زودرس , نهال هلو جوادی , نهال هلو کاردی , نهال هلو خونی , نهال هلو پاییزه , نهال هلو انجیری خونی , نهال هلو انجیری , نهال هلو انجیری زعفرانی , نهال هلو البرتا , نهال گیلاس , نهال گیلاس خوشه ای , نهال گیلاس اسرائیلی , نهال گیلاس تکدانه , نهال گیلاس پاکوتاه , نهال گیلاس تکدانه مشهد , نهال گیلاس زودرس , نهال گیلاس سورینام , نهال گیلاس آمریکایی , نهال گیلاس هارت , نهال گیلاس مقاوم به سرما , نهال به , نهال به قرمز , نهال به ژاپنی , نهال به اصفهان , نهال به ترش , نهال به پاکوتاه , نهال عناب , نهال عناب گلابی , نهال عناب پیوندی , نهال عناب بیرجند , نهال عناب چینی , نهال عناب ژاپنی , نهال عناب ترکیه , نهال عناب اوکراینی , نهال عناب خرمایی , نهال عناب گردویی , نهال پایه رویشی , نهال زودبازده , نهال شناسنامه دار , نهال اصلاح شده , نهال کشت بافت , نهال ژنوتیپ , نهال پیوندی , نهال دیرگل , نهال مقاوم به سرما , خرید نهال , فروش نهال , قیمت نهال , نهالستان , نهالفروشی , ارقام نهال , نهال میوه , نهال گلدانی , نهال ریشه لخت , نهال بن دار , نهال 1ساله , نهال 2ساله , نهال 3 ساله , نهال 4 ساله , نهال 5 ساله , خرید بذر , فروش بذر , قیمت بذر , لیست قیمت نهال , خرید میوه , فروش میوه , قیمت میوه,نهالستان جهاد کشاورزی تهران,نهالستان جهاد کشاورزی مشهد,نهالستان جهاد کشاورزی دماوند,نهالستان جهاد کشاورزی تبریز,نهالستان جهاد کشاورزی ارومیه,خرید نهال از جهاد کشاورزی,خرید نهال از جهاد کشاورزی مشهد,خرید نهال از جهاد کشاورزی تبریز,خرید نهال از جهاد کشاورزی گیلان,خرید نهال از جهاد کشاورزی قزوین,خرید نهال از جهاد کشاورزی شیراز,خرید نهال از جهاد کشاورزی شهریار,خرید نهال بلوط,خرید نهال شلیل,خرید نهال بلوبری,خرید نهال شاه توت,خرید نهال گلابی,خرید نهال بادام,خرید نهال سنجد,خرید نهال زرشک,خرید نهال انگور,خرید نهال سماق,خرید نهال انجیر,خرید نهال زیتون,خرید نهال موز,خرید نهال آناناس,خرید نهال زغال اخته,خرید نهال انار,خرید نهال زردالو,خرید نهال آلبالو,خرید نهال خرمالو,خرید نهال گوجه سبز,خرید نهال ازگیل,خرید نهال ازگیل ژاپنی,خرید نهال توت موزی,خرید نهال توت,خرید نهال گردو,خرید نهال آلو,خرید نهال سیب,خرید نهال پسته,خرید نهال فندق,خرید نهال هلو,خرید نهال گیلاس,خرید نهال به اصفهان,خرید نهال عناب