JO WhatsApp Contact Button

گیاهان گوشت خوار

گیاه گراسیلیس

این گیاهان، گونه های کوچکی از گیاهان کوهستانی هستند که در مکزیک شمالی می روبند. گیاهان گونه P. gracilis در فصل زمستان برگ های به رنگ سبز روشن و پوشیده از کرک تولید می نمایند و سپس در اوایل بهار گل های سفید رنگ بزرگی بر آنها پدیدار می گردد. بهترین شرایط برای نگهداری این گیاهان رطوبت کم (حالت نمدار) و دوری از آفتاب شدید مخصوصاً در ماه های تابستان می باشد.

گونه P. Ascension

این گیاه از لحاظ ظاهری بسیار نزدیک به گونه P.ehlersae می باشد با این تفاوت که مهمیز آن بلندتر است. بهترین شرایط برای نگهداری این گیاهان نیز رطوبت کم (حالت نمدار) و دور بودن از آفتاب شدید می باشد.