JO WhatsApp Contact Button

گیاهان گوشت خوار

گیاه وسر

این گیاه در تمام فصل، گل های صورتی رنگ زیبایی تولید می کند۔ حشرات سفید چون، مگس سفید و کرم میوه را به خوبی شکار می کنند. شرایط خیلی مرطوب و غرقابی را نمی پسندند و رطوبت در حد نم برای رشد آنها کافی است. هیچگاه نبایدبر روی آنها  آب ریخته شود. به نور کافی برای رشد نیاز دارند، ولی نباید  دربرابر  نور مستقیم خورشید قرار گیرند. چون باعث سوختگی برگ های آنها می شود.

گونه P. laueana x P. emarginata

گیاهان گونه P. laueana x P. emarginata گلبرگ های ارغوانی رنگ زیبایی دارند، که به صورت رگه مانند می باشند. گیاهان این گونه برای رشد به شرایط مرطوب نیاز دارند و همچنین نباید در مجاورت نور مستقیم خورشید قرار گیرند، زیرا نور مستقیم خورشید سریعاً باعث سوختگی برگهای آنها می شود.