JO WhatsApp Contact Button

گیاهان گوشت خوار

گیاه اوتریکولاریا

جنس اوتریکولاریا (Utricularia)

اوتریکولاریا جنسی از خانواده Lentibulariaceae است، که در حال حاضر ۲۲۰ گونه از آن در مناطق گرم و حاره ی دنیا شناسایی شده است. گیاهان این جنس، به صورت گیاهان چند ساله ای آبزی هستند. این گیاهان وجود مواد آلی را به خوبی حس می کنند و با این رو می بایست هوموس مول و پیت به خاک بستر آنها افزوده شود. برای بیشتر گونه های آکواریومی این جنس، آب با پی اچ اسیدی تا خنثی و KH تا ۳۰ نیاز می باشد.

خاکك های آهکی و قلیایی برای گیاهان جنس او تریکولاریا مناسب نمی باشند.

گونه Horned bladderwort) U. cornuta )

 این گیاهان در شرایط مرطوب و باتلاقی زندگی می کنند، ولیکن ریشه آنها در درون زمین می باشد. گیاهان این گونه گلهای زرد رنگ با ساقه های برافراشته دارند، که سر گل به طرف پایین می باشد. هر ساقه در حدود ۳۰ سانتی متر ارتفاع دارد و ۳ تا ۵ گل می توانند بر روی آن رشد کنند. ساقه گیاهان این گونه سبز رنگ می باشد و گل های آن کمی بزرگتر از گلهای دیگر گونه هستند.