JO WhatsApp Contact Button

دایره المعارف گل و گیاه

واژه نامه گیاهان

معادل و تعریف آن در فارسی

واژه انگلیسی

گیاه تک نما، گیاهی که با ویژگی خاص که در پردیسه سازی به صورت تک و درجایی که جلب توجه کند،کاشته می شود.

Accent plant

(syn: Specimen plant)

دارپوست یا پوست درخت ، لایه خارجی ساقه درختان چوبی متشکل از آوند آبکش و سایر بافت ها

Bark

باغ ساحلی ،به محیطی گفته می شودد که در نزدیکی محل دریا و بدین سبب دارای یک خرده اقلیم ویژه می باشد که گاه گیاهان کشت شده در این محیط از این منبع آبی تاثیر می پذیرند،مانند افشانه آب و نمک و درصد رطوبت بالا

Beach Garden

برگواره ،برگ تغییر شکل یافته ای با ویژگی هایی غیر از برگ های معمولی گیاه،مانند برگواره های رنگین گل کاغذی

Bract

سایه انداز (تاج) ،به مجموعه شاخ و برگ یک درخت یا درختچه گفته می شود که بر روی زمین سایه می اندازد.

Canopy

خشن بافت ،در پردیسه سازی به گیاهی گفته می شود که دارای بافت درشت است.

Coarse foliage

تاج، قسمت هوایی و یا سایه انداز درخت یا درختچه را گویند.

Crowen

کشتزار ،رقمی از گیاهان باغبانی که کشت و کار می شود ولی فاقد نوع وحشی در طبیعت است.

Cultigen

رقم، گروهی از گیاهان اهلی با صفت یا صفات ویژه که نام گذاری و ثبت شده و در باغبانی و زراعت و جنگلکاری کشت و کار می شوند.

Cultivar

سرخشکیدگی ،خشک شدن تدریجی شاخه ها که بخش انتهایی آن شروع می شود.

Dieback

درگاه ، به محوطه ای که در مرز بین داخل و خارج از محل سکونت است که در آن فضا می توان گلدان هایی را قرار داد.

Doorway

مقاوم به خشکی ، ویژگی که توانیی سازگاری با اقلیم های خشک یا کمبود آب دارند.

Drought Tolerant

بومی ، ویژگی گیاهی که بطور طبیعی با منطقه جغرافیایی خاصی ،سازگاری پیدا کرده است.

Endemic

دارزی ، رورست،ویژگی گیاهان سبزی است که روی گیاهان دیگر زندگی می کنند اما حالت انگلی ندارند

Epiphytic

همیشه سبز،به ویژگی گیاهانی گفته می شود که شاخساره آن در تمام طول سال سبز بوده و در حال رشد می باشند.

Evergreen

 

نرم بافت ،در پردیسه سازی به گیاهی گفته می شود که برگ های ریز دارد.

Fine foliage

نقطه تاکیدی (کانون توجه )،در طراحی پردیسه به مواد طبیعی (گیاه) یا مصنوعی در فضای سبز گفته می شود که بیشترین توجه بیننده را به خود جلب می کند.

Focal Point

برگساره،

Foliage

مقاوم به سرما ،ویژگی گیاهی که توانایی سازگاری با اقلیم هایی با زمستان های سرد را دارد.

Forest tolerant

گیاه پادیواری ،گیاهی که در نزدیکی دیوار یا ساختمان به منظور ایجاد ارتباط بین بنا و فضای اطراف کشت می شود مانند به داغ.

Foundation plant

گونه های طاق ساز،به گیاهانی گفته می شود که توانایی پوشش طاق ورودی یک مکان را در باغ دارا هستند.

Framing specices

زهکش مناسب ،ویژگی خاکی که بافتی با قابلیت خارج کردن آب از طریق فرونشست عمقی را دارد.

Free drainage

خاک شکننده،خاکی که دارای ساختمان سست است.

Friable soil

دارپوست شیاردار،در پردیسه سازی به دارپوست درختانی گفته می شود که به دلیل زیبایی ناشی از شیار دار بودن پوست درخت کاشته می شود ،مانند گردو

Furrowed bark

فضای سبز ،گستره ای از یک چشم انداز که در بر گیرنده ویژگی های طبیعی و غالباً مصنوعی است.

Green space

(Syn:landscape)

گیاهان پوششی ، به گیاهانی تند رشد گفته می شود که دارای بیشترین ارتفاع یک متر هستند و یک سطح از باغچه را در مدتی زمانی کوتاه می پوشانند.

Ground Cover plants

مقاوم به گرما، ویژگی گیاهی که توانایی تحمل به دمای بالا به ویژه در ماه های گرم تابستان راا دارد.

Heat Tolerant

پرچین ،کشت ردیفی و متراکم گیاهان به منظور ایجاد مانع ، حصار و غیره

Hedge

دورکه ، گیاهی که از تلاقی دو والد با نژادگان های مختلف حاصل می شود.

Hybrid

گل آذین ، به نحوه قرار گرفتن گل بر روی ساقه گیاه گویند.

Inflorescence

گیاه مهاجم،گیاهی غیر بومی که خود را در یک منطقه یا محیط ،در رقابت با گیاهان بومی مستقر می کند.

Invasive plant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل درهم فرورفته ،نوعی از عادت رشدی است که شاخه ها به صثورت افقی در تمام جهات گسترش یافته و بوته از شاخساره های درهم فرو رفته تشکیل شده است.

Spawling Form

رخت خیابانی ،در طراحی فضای سبز به درختی گفته می شود که مناسب کشت در کناره های خیابان است و دارای ویژگی هایی مانند مقاومت به آلودگی هوا ،نیاز به مواظبت کمتر و فاقد میوه های کثیف کننده پیاده رو است.

Street Tree

منطقه نیمه گرمسیری ،به منطقه ای گفته می شود براساس نظریه تریوارتا،اقلیم شناس آمریکایی ،دارای دمای میانگین 10 درجه سانتی گراد یا بیشتر در حداقل 8 ماه از سال باشد.

Sub

Tropical(region)

نیمه درختچه ای ،درختچه پاکوتاه یک گیاه چوبی کوتاه می باشد.

Subshrub

درخت متناسب شده،به درخت کلون سازی شده با اندازه و شکل ویژه جهت تناسب با نیازهای یک فضای ویژه می گویند.

Tailored Tree

خار ،اندامک های نوک نیز روی ساقه برخی از گیاهان که از ساقه ،برگ و پوست منشا می گیرد و گیاه را در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می کند

Thorn

تحمل ،توانایی یک گیاه برای سازگاری و بقا در برابر شرایط نامساعد محیطی با تغییر در فآیندهای متابولیکی خود

Tolerance

شکلسازی ،تربیت و شکل دهی درختان و درختچه ها، به طور معمول به شکل جانوران ، با اهداف زینتی

Topiary

زهرابه ،1- ماده ای که در گیاه تولید می شود و برای برخی از موجودات دیگر زیان آور است .2-ترکیبی که عامل بیماری تولید می کند و موجب بروز نشانه های بیماری در گیاه می شود.

toxin

تربیت کردن ،هدایت و جهت دادن شاخه های گیاهان جوان به شکل مورد نظر با پیرایش ، بستن و غیره.

Trining

منطقه گرمسیری ،به منطقه ای گته می شود که براساس طبقه بندی اقلیمی کوپن دارای دمای میانگین 18 درجه سانتی گراد در12 ماه سال می باشد.

Tropical (region)

نمونه گلدانی،به نوعی از کشت یک تکه گیاه در محفظه گلدان گفته می شود.

Tubbed specimen

زیراشکوب،در پردیسه سازی به گیاهان گفته می شود که می توانند در زیر تاج درختان دیگر رشد کنند.

Understorey

واریته ،گروهی از گیاهان غیر اهلی که با هم خویشاوند هستند ولی تفاوت صفات آن ها با گروه های مشابه آن قدر نیست که به صورت جداگانه محسوب می شوند.

Variety

مجنون ،حالت خم شدن سرشاخه های درختان به طرف پایین را گویند.

Weeping

بادشکن،موانعی از جمله بوته،درختچه ،یا واد و وسایلی که برای کاهش سرعت باد در نزدیکی سطح زمین ،و در نتیجه تقلیل فرسایش خاک بر اثر نیروی باد به کار می رود . بادشکن ها عمود بر مسیر باد غالب ایجاد می شوند و معمولاً مقطعی مثلثی دارند. هوای محوطه تحت تاثیر بادشکن ها ملایم تر است.

Windbreak

چوبی ،ویپگی گیاه چند ساله ای است که دیواره های ثانویه سلول های آن ضخیم و لگینی شده مانند درختان و درختچه ها

Woody

باغ خشک منظر ،باغی که براساس اصول زیرای اسکیپینگ (خشک منظری )احداث شده است.

Xeric Garden

خشک منظر سازی ،عبارت است از برنامه ای که براساس هفت اصل از قبیل ؛انتخاب گیاه ،آبیاری نوین ،کاهش سطح چمنکاری ،استفاده از خاکپوش و... طرح ریزی شده است تا در مصرف آب در فضای سبز مناطق خشک و نیمه خشک صرفه جویی شود.

Xeriscaping

 

حلقه گل ، به کار هنری که در ترکیب با گیاهان طبیعی حول یک حلقه با استفاده از گل ، برگساره یا شاخساره گیاهان ایجاد می شود، گویند.

Lei

پاریهنک ،1.بخشی از پهنک برگ ،در برگ هایی مانند برگ پنجه ای

2. بخشی از هر اندام گیاهی به ویژه برگ کاسبرگ یا گلبرگ

Lobe

کوتاه رشد ،ویژگی گیاهی با فرم رشدی ایستاده انا کوتاه

Low growing

چمن ایستابی،اراضی هموار و مرطوب با پوشش همیشه سبز شبیه مرغزار،همراه با گونه های جگن و شبه گندمیان خشبی.

Marsh land

خشک میوه ،میوه خشک ناشکوفا که به طور معمول دارای یک یا دو بذر با پوسته سخت هستند.

Nut

افتان ،به حالتی گفته می شود که در آن اندام گیاهی از جمله برگ ،شاخه،گل ،میوه و ...حالت آویزان و به سمت پایین داشته باشند.

Pendulous

گلبرگ نما ،ویژگی اندام هایی مانند پرچم ، که به گلبرگ تبدیل شده اند.

Petaloied

طبقه بندی گیاهان ، گروه بندی گیاهان از نظر ویژگی های ریخت شناسی و تبار شناسی آن ها

Plant Classification

نیام ،میوه خشک یک پرچه هی حاوی تعدادی بذر ، مانند نیام باقلا

Pod

آبیاری منظم، نوعی برنامه آبیاری است که آب به صورت منظم و به تناوب به گیاه می رسد.

Regular Irrigation

افشانه نمک، حالتی است که نمک های موجود در دریا همراه با آب از طریق امواج به آسمان ساحل افشانده می شوند

Salt Spray

گیاهپرده ،در پردیسه سازی به گیاهی گفته می شود که برای پوشاندن مناظر نامطلوب کاشته می شود.

Screen Pleant

بوته خشبی ،یا درختچه کوتاه که ارتفاع آن ها از نیم تا حداکثر 5 متر است.

Scrub

نیمه خشبی ،ویژگی گیاهانی مابین گیاهان واشی و چوبی می باشد.

Semi woody

حساس ،ویژگی گیاهی است که توانایی تحمل به یک تنش خاص یا شرایط تنش زا را ندارد.

sensitive

درخت سایه دار ، درختی است که در طراحی فضای سبز برای ایجاد سایه به کار می رود ،مانند افرا

Shade Tree

گونه ،طبقه پایین تر از جنس در رده بندی گیاهی که از ارقام مختلف تشکیل شده است .

Species